Meer statushouders aan het werk

Om meer statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) aan werk te helpen, trekt het kabinet de komende drie jaar € 37,5 miljoen uit. Dat schrijft minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) mede namens de minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de Tweede Kamer.

Het grootste deel van dit bedrag is bestemd voor regionale verbinders, proeven met startbanen en een subsidieregeling voor werkgevers om het makkelijker te maken om statushouders aan te nemen.

Minister Van Gennip: "Iedereen in Nederland moet mee kunnen doen aan de samenleving. Betaald werk is een belangrijke manier om dat te bereiken, juist ook voor statushouders. Een grote groep statushouders zoekt een baan, maar dit lukt onvoldoende. Met werk kunnen statushouders sneller een bestaan opbouwen in Nederland, sneller de taal en de maatschappij leren kennen en bijdragen aan die samenleving."

Regionale verbinders

Er bestaan al veel initiatieven om statushouders aan het werk te helpen. Vaak zijn die projecten tijdelijk, lokaal en kleinschalig. Daardoor zijn ze vaak niet bekend bij andere gemeenten,  werkgevers en maatschappelijke organisaties.

Voor gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s komt nu € 12,25 miljoen extra beschikbaar om regionale verbinders aan te stellen. Die gaan aan de slag met het creëren van extra mogelijkheden voor statushouders om aan het werk te komen, verkennen welke projecten er al lopen, welke goed werken en hoe die opgeschaald kunnen worden.  Op deze manier faciliteert de minister gemeenten om meer werk te maken van het aan werk helpen van statushouders.

Startbanen

Statushouders krijgen bij vestiging in de gemeente een betaalde baan aangeboden waardoor ze direct kunnen participeren en de taal leren op de werkvloer. Door middel van vier proeven met een aantal gemeenten onderzoeken SZW, gemeenten, VNG en Divosa wat goed werkt om de arbeidsmarktpositie van statushouders te verbeteren. In 2023 wordt € 2 miljoen besteed aan de uitvoering van deze vier proeven en begeleidend onderzoek. In de drie jaren daarna is er respectievelijk € 4,1 miljoen, € 4,1 miljoen en € 4,5 miljoen beschikbaar om de resultaten van de proeven ook in andere gemeenten in te zetten.

Subsidie voor werkgevers

Voor werkgevers komt € 10,5 miljoen beschikbaar voor maatwerkbegeleiding van statushouders op de werkvloer. Daarmee kunnen statushouders begeleid worden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun werkzaamheden op de werkvloer en omgang met collega’s. Werkgevers lopen er nu vaak tegenaan dat zij niet de tijd en de kennis hebben om statushouders intensief en met kennis van hun cultuur te ondersteunen. Deze maatwerkbegeleiding helpt de werkgevers bij deze hobbels, waardoor ze vaker een tijdelijk contract willen omzetten naar een vast contract.