Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering verlengd

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De regie op de uitvoering van de wet komt bij de gemeenten te liggen. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet door het organiseren van een pilotprogramma. Daarin doen 97 gemeenten in 39 pilots ervaringen op met de nieuwe inburgeringswet. Die ervaringen worden breed gedeeld en gebruikt voor het inrichten van een lerend, adaptief inburgeringstelsel.

De coronamaatregelen hebben gevolgen voor de planning van het pilotprogramma. Doordat bij elkaar komen niet mogelijk is en iedereen zoveel mogelijk thuisblijft, lopen de beoogde aanpakken voor taalverwerving en participatie vertraging op. Daarom is besloten om de pilotperiode te verlengen met zes maanden. De vijf onderzoeksbureaus die de pilots evalueren volgen deze planning, de onderzoeken lopen ook zes maanden langer door.

Alle informatie over het pilotprogramma en de nieuwe planning zijn te vinden in de digitale publicatie Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering. Iedere pilot wordt daarin beschreven. Ook bevat de publicatie interviews met alle 39 gemeenten en de betrokken uitvoeringspartijen over hun ideeën en verwachtingen bij de pilots. Tot slot bevat het informatie over de evaluatie van bestaande werkwijzen.