Extra geld voor lesaanbod inburgeraars

Het kabinet stelt de komende twee jaar in totaal €24 miljoen extra beschikbaar om het lesaanbod voor inburgeraars zeker te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Volgend jaar gaat de nieuwe wet inburgering in. Daardoor kunnen vooral jonge inburgeringsplichtigen de onderwijsroute volgen. Die route stoomt hen klaar voor een mbo-2, ho of wo-opleiding. Dat vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt en maakt het mogelijk dat ze sneller volledig meedoen in onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat er voor deze onderwijsroute meer geld nodig is dan aanvankelijk werd ingeschat.

Om het benodigde onderwijs aan te kunnen bieden, zijn er afspraken gemaakt tussen de staatssecretaris, de minister van OCW, de VNG, de MBO Raad, NRTO, VSNU, VH, UAF en Divosa. Centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s ontvangen voor de jaren 2022 en 2023 extra budget om er op regionaal niveau voor te zorgen dat het aanbod voor de onderwijsroute tot stand komt. Het gaat om een bedrag van € 15 miljoen in 2022 en € 9 miljoen in 2023.

Door deze extra impuls verwachten de partijen dat inburgeraars die in 2022 inburgeringsplichtig worden, kunnen starten met de onderwijsroute. Zij kunnen deze dan in 2023 of 2024 afronden. De gemiddelde duur van de onderwijsroute is 1,5 jaar.

Intussen werkt het kabinet samen met de betrokken partijen verder aan een structurele oplossing voor het onderwijsaanbod, ook na 2023.