Vaststellen inburgeringsplicht volledig hervat

DUO hervat 25 maart het vaststellen van de inburgeringsplicht van nieuwkomers onder de Wet inburgering 2021 (Wi2021). De informatiesystemen zijn dan aangepast. Dit schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Op 1 januari is een nieuwe inburgeringswet in werking getreden. Nieuwkomers kunnen echter ook nog onder de oude wet uit 2013 worden geplaatst. Dit hangt af van de datum waarop zij inburgeringsplichtig worden. Vlak na de invoering van het nieuwe inburgeringstelsel bleek dat verschillende nieuwkomers ten onrechte een kennisgeving hadden ontvangen dat zij onder de Wi2021 waren geplaatst. Zij hadden onder de wet uit 2013 moeten vallen. Op verzoek van de minister had DUO daarom het inburgeringsproces tijdelijk stilgelegd.

Op 1 maart is het weer hervat voor gezinsmigranten. Vanaf 25 maart is dat ook het geval voor asielstatushouders en overige migranten. Zij kunnen dan aan de slag met hun inburgering. Het proces voor asielstatushouders onder de nieuwe wet lag langer stil dan voor gezinsmigranten, omdat DUO en COA een onvolkomenheid in hun informatiesystemen moesten herstellen. Door de toenemende nieuwe opvangvormen voor asielstatushouders kwam het voor dat inburgeringsplichtigen aan verkeerde gemeenten werden gekoppeld vanwege het woon- of verblijfadres. Vanaf 25 maart zijn de informatiesystemen van COA en DUO hierop ingesteld.

Deze adressenkwestie heeft ook tot gevolg dat SZW de betaling aan gemeenten voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers uitstelt tot september. Normaliter worden die gelden in mei uitgekeerd. SZW kan nu niet garanderen dat de juiste gemeenten de juiste gelden krijgen en heeft tijd nodig om de correcte verdeling te maken.

Verder kijkt SZW nog samen met partners als de VNG naar een oplossing voor de inburgeringsplichtigen die begin januari ten onrechte bericht hebben ontvangen dat zij onder de Wi2021 waren geplaatst.