Monitoring uitvoering inburgering en leerbaarheidstoets in Verzamelbrief

Om het nieuwe inburgeringsstelsel echt een lerend stelsel te laten zijn, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een structuur ingericht om informatie en signalen uit de uitvoering te verzamelen. Ook geeft het ministerie gehoor aan signalen over de werking van de leerbaarheidstoets voor inburgeraars. Dit schrijft minister Karien van Gennip van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.

In de Verzamelbrief Wet inburgering 2021 zet de minister uiteen hoe SZW informatie en signalen over de uitvoering van de Wi2021 verzamelt. Het nieuwe inburgeringsstelsel is ingericht als een lerend stelsel. De uitvoering wordt gevolgd en indien nodig past SZW de regelgeving aan.

Om dat te kunnen doen, verzamelt SZW informatie uit verschillende bronnen. In opdracht van het ministerie heeft Divosa een systeem van Communities of Practice (CoP) ingericht waar partijen in de uitvoering ervaringen met elkaar uitwisselen en eventuele knelpunten melden. Een landelijk coördinatiepunt CoP’s bundelt en verspreidt de uitkomsten.

Daarnaast informeert DUO het ministerie van SZW ieder kwartaal over zaken als het aantal inburgeringsplichtigen en de leerroutes die zij volgen. Het CBS gaat jaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen over de gevolgde leerroutes, de resultaten van de afgelegde examens en de participatie in werk publiceren. Tezamen met de onderzoeken van het Monitoring en Evaluatieplan van de Wi2021, waarin onder andere de ervaringen van inburgeraars worden verzameld, moet dit SZW een goed beeld geven van de werking van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Verbeteracties leerbaarheidstoets

Minister Van Gennip kondigt in haar brief verbeteracties voor de leerbaarheidstoets aan. Inburgeraars leggen deze toets aan het begin van hun inburgeringstraject af als onderdeel van de brede intake bij de gemeente. De leerbaarheidstoets geeft antwoord op de vraag of de leerroute op taalniveau B1, met mogelijkheid tot afschaling naar taalniveau A2, voor de inburgeraar haalbaar is. De uitkomsten van de toets sluiten echter onvoldoende aan bij de verwachtingen en geven te vaak aan de B1-route niet haalbaar is.

Samen met ketenpartners gaat SZW daarom dit jaar nog enkele technische en inhoudelijke verbeteracties uitvoeren. Ook krijgen gemeenten aanvullende informatie, zodat zij adequate voorbereidingen kunnen treffen voor de afname van de toets. Ook kunnen ze daarmee inburgeringsplichtigen beter informeren over het doel en de rol van de toets binnen het hele inburgeringsproces. De minister verwacht nog voor de zomer van 2023 de Kamer in te lichten over het effect van de verbeteracties.