Kan ik importeren zonder invoerrechten te betalen?

Wilt u een product of grondstof importeren dat niet of nauwelijks verkrijgbaar is in de Europese Unie (EU)? Dan bestaat de mogelijkheid om hier een vrijstelling van de invoerrechten voor aan te vragen. Deze 'tariefschorsing' vraagt u aan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De Europese Commissie beoordeelt uw aanvraag, samen met de andere Europese lidstaten.

Aanvraag tariefschorsing of tariefquotum

U kunt een tariefschorsing of een tariefquotum aanvragen wanneer een grondstof of halffabrikaat niet of onvoldoende verkrijgbaar is binnen de EU. Een tariefquotum geldt alleen voor een beperkte hoeveelheid. Dit quotum kan worden ingesteld als in Europa niet voldoende wordt geproduceerd om aan de vraag te voldoen.

U kunt uw aanvraag indienen voor 1 februari of voor 1 juli. Het ministerie van EZK beoordeelt uw aanvraag. Na goedkeuring van uw aanvraag, kan het ministerie deze 2 keer per jaar voorleggen aan de Europese Commissie.
De behandeling van de aanvraag duurt ongeveer een jaar. Is de aanvraag op 1 februari bij EZK binnen en wordt deze goedgekeurd? Dan gaat de schorsing of het quotum dus op 1 januari het volgende jaar in.

Voorwaarden aanvraag tariefschorsing of -quotum
De aanvraag voor een tariefschorsing of -quotum stuurt u naar het ministerie van EZK. U kunt een aanvraag indienen als:

  • De grondstof of het halffabricaat na invoer verder wordt bewerkt door de aanvrager.
  • Het product niet of onvoldoende in de EU verkrijgbaar is en geen vergelijkbaar of concurrerend product is.
  • De invoerrechten hoger zijn dan € 15.000 per jaar.

Vertrouwelijke informatie

Het kan zijn dat u niet alle informatie openbaar wilt maken, omdat de concurrentie dit ook kan zien. Het ministerie van EZK kan u hierover adviseren. Gevoelige commerciële informatie wordt zorgvuldig behandeld. In vertrouwelijke bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de lidstaten van de EU kan deze informatie wel gedeeld worden.

Beoordeling door de Europese Commissie

Een Europese werkgroep bekijkt alle verzoeken. Hier zijn de vertegenwoordigers van alle lidstaten aanwezig. Zij leggen het pakket aanvragen voor aan de eigen industrie. Zo wordt getoetst of er toch bedrijven zijn die de halffabricaten of producten leveren waarvoor een schorsing is aangevraagd.

Consultatie en bezwaar
Na consultatie binnen de lidstaten worden de aanvragen en de reacties hierop in Brussel besproken. Als er meer informatie over de aanvraag nodig is, zal het ministerie van EZK contact met u opnemen.

Publicatie aanvragen nieuwe en goedgekeurde tariefschorsingen

Ieder half jaar wordt een lijst met aanvragen voor nieuwe tariefschorsingen gepubliceerd. Na goedkeuring van de aanvragen publiceert het ministerie de Schorsingsverordening en Quotaverordening.

Bezwaar tegen tariefschorsing

Produceert u één van de producten op de lijst met aanvragen zelf? Dan kunt u een bezwaar indienen tegen de aanvraag voor een tariefschorsing. U kunt dit doen door Tariefschorsing oppositieformulier deel 1 en Tariefschorsing oppositieformulier deel 2 in te vullen. U mailt deze formulieren naar het ministerie van EZK. Als er bezwaar is gemaakt op uw aanvraag, neemt u zelf contact op met de partij die bezwaar maakt. Samen moet u tot een oplossing komen. Zolang het bewaar van kracht blijft, kan er geen tariefschorsing worden verleend.

Bedrijven kunnen ook bezwaar maken tegen een bestaande tariefschorsing. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het bezwaar maken tegen een nieuwe tariefschorsing.

Toekenning tariefschorsing of tariefquotum

De formele toekenning van een tariefschorsing of tariefquotum, de Verordening, wordt gepubliceerd in het publicatieblad van de EU. Dit is altijd rond 1 januari en 1 juli van een jaar. Vanaf dat moment is de tariefschorsing of het tariefquotum van kracht.

Een schorsing kent geen terugwerkende kracht. Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen van vóór de datum van inwerkingtreding.

Geldigheid tariefschorsing en tariefquotum

Een tariefschorsing is 5 jaar geldig. Daarna wordt er samen met de oorspronkelijke aanvrager gekeken of er nog behoefte is aan een schorsing en of er nog aan de voorwaarde van een minimale besparing van € 15.000 wordt voldaan.

Een quotum of contingent is 6 of 12 maanden geldig. Als het voldoende wordt gebruikt, dan volgt automatisch verlenging. Zo niet, dan wordt verlenging besproken door de Europese Commissie.