Kan ik importeren zonder invoerrechten te betalen?

U moet altijd invoerrechten betalen als u producten importeert. Wilt u een product of grondstof importeren die niet of nauwelijks verkrijgbaar is in de Europese Unie (EU)? Dan bestaat de mogelijkheid om hier een vrijstelling van de invoerrechten voor aan te vragen.

Tariefschorsing of tariefquotum aanvragen

Is een grondstof of halffabrikaat niet of onvoldoende verkrijgbaar binnen de EU? Dan kunt u een tariefschorsing of een tariefquotum aanvragen. Een tariefquotum geldt alleen voor een beperkte hoeveelheid. Dit quotum kan worden ingesteld als in Europa niet voldoende wordt geproduceerd om aan de vraag te voldoen.

U kunt uw aanvraag indienen voor 1 februari of voor 1 juli. Het ministerie van EZK beoordeelt uw aanvraag. Na goedkeuring van uw aanvraag, legt het ministerie deze 2 keer per jaar voor aan de Europese Commissie.

De behandeling van de aanvraag duurt ongeveer een jaar. Is de aanvraag op 1 februari bij EZK binnen en keurt de Europese Commissie deze goed? Dan gaat de schorsing of het quotum dus op 1 januari het volgende jaar in.

Voorwaarden aanvraag tariefschorsing of -quotum

De aanvraag voor een tariefschorsing of -quotum stuurt u naar het ministerie van EZK. U kunt een aanvraag indienen als:

  • U de grondstof of het halffabricaat na invoer zelf verder bewerkt.
  • Het product niet of onvoldoende in de EU verkrijgbaar is en er geen vergelijkbaar of concurrerend product is.
  • De invoerrechten hoger zijn dan € 15.000 per jaar.

Vertrouwelijke informatie

Het kan zijn dat u niet alle informatie openbaar wilt maken, omdat de concurrentie dit ook kan zien. Het ministerie van EZK kan u hierover adviseren. Gevoelige commerciële informatie wordt zorgvuldig behandeld. In vertrouwelijke bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de lidstaten van de EU kan deze informatie wel gedeeld worden.

Beoordeling door de Europese Commissie

Een Europese werkgroep bekijkt alle verzoeken. Hier zijn de vertegenwoordigers van alle lidstaten aanwezig. Zij leggen het pakket aanvragen voor aan de eigen industrie. Is er toch een bedrijf dat het halffabricaat of product levert? Dan kan dat alsnog bezwaar maken tegen de schorsing.

Consultatie en bezwaar

Na consultatie binnen de lidstaten bespreekt de Europese werkgroep de aanvragen en reacties. Als er meer informatie over de aanvraag nodig is, zal het ministerie van EZK contact met u opnemen.

Publicatie aanvragen nieuwe en goedgekeurde tariefschorsingen

Ieder half jaar wordt een lijst met aanvragen voor nieuwe tariefschorsingen gepubliceerd. Na goedkeuring van de aanvragen publiceert het ministerie de Schorsingsverordening en Quotaverordening. De officiële toekenning van een tariefschorsing of tariefquotum, de Verordening, wordt gepubliceerd in het publicatieblad van de EU. Dit is altijd rond 1 januari en 1 juli van een jaar. Vanaf dat moment is de tariefschorsing of het tariefquotum van kracht.

U krijgt geen invoerrechten terug van vóór de datum dat de schorsing in werking treedt.

Geldigheid tariefschorsing en tariefquotum

Een tariefschorsing is 5 jaar geldig. Daarna bekijkt het ministerie van EZK met u of er nog behoefte is aan een schorsing. En of u nog aan de voorwaarde van een minimale besparing van € 15.000 voldoet.

Een quotum of contingent is 6 of 12 maanden geldig. Als u het voldoende gebruikt, dan volgt automatisch verlenging. Zo niet, dan bespreekt de Europese Commissie de verlenging.

Bezwaar tegen tariefschorsing

Produceert u één van de producten op de lijst met aanvragen zelf? Dan kunt u een bezwaar indienen tegen de aanvraag voor een tariefschorsing. U vult daarvoor het Tariefschorsing oppositieformulier deel 1 en Tariefschorsing oppositieformulier deel 2 in te vullen. U mailt deze formulieren naar het ministerie van EZK.

Maakt iemand bezwaar op uw aanvraag? Dan neemt u zelf contact op met de partij die bezwaar maakt. Samen moet u tot een oplossing komen. Zolang het bewaar van kracht blijft, kunt u geen tariefschorsing krijgen .

Bedrijven kunnen ook bezwaar maken tegen een bestaande tariefschorsing. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het bezwaar maken tegen een nieuwe tariefschorsing.