Oudercommissie kinderopvang

Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanginstellingen of gastouderbureaus hebben oudercommissies. Het doel van de oudercommissie is om gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kinderopvangorganisatie over de kwaliteit van de zorg. De oudercommissie onderhoudt daarvoor contact met de ouders, de organisatie en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Adviesrecht oudercommissie kinderopvang

De kinderopvangorganisatie is verplicht om de oudercommissie advies te vragen voordat er een besluit wordt genomen over de volgende onderwerpen:  

 • De invulling van verantwoorde kinderopvang en het pedagogisch beleid. Hieronder valt bijvoorbeeld de manier waarop de organisatie de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert. Of bijvoorbeeld het mentorschap.
 • Het aantal kinderen waar een pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor is (de zogeheten beroepskracht-kindratio).
 • De groepsgrootte en het dagritme. 
 • De herkenbaarheid van ruimtes en personen (het zogeheten vaste-gezichtencriterium). 
 • De opleidingseisen voor pedagogisch medewerkers en de gestelde taaleisen.
 • De bijdrage van de pedagogisch medewerkers in opleiding en stagiairs aan de verzorging, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen.
 • De inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de opleidingseisen waaraan pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen. En de inzet van niet-pedagogisch medewerkers.
 • Het beleid voor opvoeding, veiligheid en gezondheid. En voor voorschoolse educatie.
 • De openingstijden.
 • De klachtenregeling.
 • De prijs van de kinderopvang.

De kinderopvangondernemer overlegt ten minste jaarlijks met de oudercommissie over de invulling van het pedagogisch beleid.

Samenstelling oudercommissie

In de oudercommissie zitten wegens de onafhankelijkheid alleen ouders. (Pedagogisch) medewerkers of managers mogen niet deelnemen aan de commissie. Medewerkers die een kind hebben op de kinderopvanglocatie, mogen niet plaatsnemen in de oudercommissie. Behalve als het gaat om een ouderparticipatiecrèche (opc). Elke organisatie heeft regels over het aantal leden en het aannemen van nieuwe leden. Dat legt de organisatie vast in het oudercommissiereglement.