Oudercommissies kinderopvang

Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanginstellingen of gastouderbureaus hebben oudercommissies. Ouders kunnen plaatsnemen in de oudercommissie van de betreffende locatie. Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang staan.

Doel van oudercommissie

Het doel van een oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Dit in samenwerking met de opvangorganisatie. De oudercommissie onderhoudt daarom contact met de ouders, de organisatie en de GGD.

Samenstelling oudercommissie

In de oudercommissie zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders.  (Pedagogisch) medewerkers, houders, locatiemanagers of andere medewerkers kunnen dus geen zitting nemen in de commissie. Medewerkers die een kind hebben dat op dezelfde locatie wordt opgevangen, mogen niet plaatsnemen in de oudercommissie. Op een ouderparticipatiecrèche (opc) mogen ouders wel in de oudercommissie plaatsnemen van de locatie waar hun kind naar de opvang gaat.

Per organisatie zijn regels opgesteld rondom het aannamebeleid en hoeveel leden er in de oudercommissie kunnen zitten. Dat legt de organisatie vast in het oudercommissiereglement.

Rechten en taken oudercommissie

De taken van de oudercommissie staan in het medezeggenschapsreglement. De oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid;
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • de openingstijden;
  • het beleid rondom voorschoolse educatie;
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
  • de prijs van de kinderopvang.

Deze adviesrechten staan in de Wet kinderopvang.