Oudercommissie kinderopvang

Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanginstellingen of gastouderbureaus hebben oudercommissies. De oudercommissie mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kinderopvangorganisatie.

Doel van oudercommissie

Het doel van een oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Dit in samenwerking met de opvangorganisatie. De oudercommissie onderhoudt daarom contact met de ouders, de organisatie en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Adviesrecht oudercommissie kinderopvang

De oudercommissie kan advies uitbrengen over de volgende onderwerpen:  

 • De invulling van verantwoorde kinderopvang en het pedagogisch beleid. Hieronder valt bijvoorbeeld de manier waarop de organisatie de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert. Of bijvoorbeeld het mentorschap.
 • Het aantal kinderen waar een pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor is (de zogeheten beroepskracht-kindratio).
 • De groepsgrootte en het dagritme. 
 • De herkenbaarheid van ruimtes en personen (het zogeheten vaste-gezichtencriterium). 
 • De opleidingseisen voor pedagogisch medewerkers en de gestelde taaleisen.
 • De bijdrage van de pedagogisch medewerkers in opleiding en stagiairs aan de verzorging, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen.
 • De inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de opleidingseisen waaraan pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen. En de inzet van niet-pedagogisch medewerkers.
 • Het beleid voor opvoeding, veiligheid en gezondheid. En voor voorschoolse educatie.
 • De openingstijden.
 • De klachtenregeling.
 • De prijs van de kinderopvang.

De kinderopvangondernemer informeert ouders over de wijzigingen die te maken hebben met de kwaliteitseisen. En over de prijswijzigingen die daar eventueel het gevolg van zijn. Maar ook over wat de wijzigingen voor hun kind betekenen. Denk aan een andere pedagogisch medewerker op de groep.

Samenstelling oudercommissie

In de oudercommissie zitten wegens de onafhankelijkheid alleen ouders. (Pedagogisch) medewerkers of managers mogen niet deelnemen aan de commissie. Medewerkers die een kind hebben op de kinderopvanglocatie, mogen niet plaatsnemen in de oudercommissie. Behalve als het gaat om een ouderparticipatiecrèche (opc). Elke organisatie heeft regels over het aantal leden en het aannemen van nieuwe leden. Dat legt de organisatie vast in het oudercommissiereglement.