Kan mijn kind tussen de middag overblijven op de basisschool?

Uw kind kan tussen de middag overblijven op de basisschool. Elke school moet deze tussenschoolse opvang (TSO) organiseren als ouders erom vragen. U betaalt hiervoor een bijdrage.

School organiseert overblijven

Basisscholen zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de tussenschoolse opvang (TSO), als ouders hierom vragen. Scholen kunnen hiervoor vrijwilligers inschakelen. Dat zijn meestal ouders. Scholen kunnen de tussenschoolse opvang ook uitbesteden. Bijvoorbeeld aan een organisatie voor kinderopvang. Het schoolbestuur bespreekt met de ouders hoe de school het overblijven regelt.

Ruimte voor overblijven op school

De school zorgt voor een veilige ruimte waar de kinderen kunnen eten en zich kunnen ontspannen. De school doet dit in overleg met de ouders.

Ouderbijdrage tussenschoolse opvang

Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven en van het eten. De school mag bepalen hoe hoog die bijdrage is. Meestal gaat het om enkele euro’s per dag. De medezeggenschapsraad moet met het bedrag instemmen.

Reglement overblijven op school

In de schoolgids van een basisschool vindt u informatie over de tussenschoolse opvang. Aan de orde komen onder andere:

  • gedragsregels;
  • taken en scholing van overblijfkrachten; 
  • het aantal kinderen per overblijfkracht;
  • de pedagogische aanpak.

Continurooster op school

Op scholen met een continurooster moeten alle leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven. De school is ook op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Het onderwijspersoneel verzorgt het toezicht in de middagpauze. Er is dan dus geen sprake van tussenschoolse opvang. Ouders hoeven dan ook geen overblijfbijdrage te betalen. Wel mag er een vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd.