Kan mijn kind tussen de middag overblijven op de basisschool?

Uw kind kan tussen de middag overblijven op de basisschool. Elke school moet deze tussenschoolse opvang (TSO) organiseren als ouders erom vragen. U betaalt hiervoor een bijdrage.

School organiseert overblijven

Basisscholen zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de tussenschoolse opvang (TSO), als ouders hierom vragen. Scholen kunnen hiervoor vrijwilligers inschakelen. Dat zijn meestal ouders. Scholen kunnen de tussenschoolse opvang ook uitbesteden. Bijvoorbeeld aan een organisatie voor kinderopvang. Het schoolbestuur bespreekt met de ouders hoe de school het overblijven regelt.

Ruimte voor overblijven op school

De school zorgt voor een veilige ruimte waar de kinderen kunnen eten en zich kunnen ontspannen. De school doet dit in overleg met de ouders.

Ouderbijdrage tussenschoolse opvang

Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven en van het eten. De school mag bepalen hoe hoog die bijdrage is. Meestal gaat het om enkele euro’s per dag. De medezeggenschapsraad moet met het bedrag instemmen.

Reglement overblijven op school

In de schoolgids van een basisschool vindt u informatie over de tussenschoolse opvang. Aan de orde komen onder andere:

  • gedragsregels;
  • taken en scholing van overblijfkrachten; 
  • het aantal kinderen per overblijfkracht;
  • de pedagogische aanpak.

Pauze en het continurooster

Basisscholen kunnen de schoolweek op verschillende manieren indelen. Hiervoor bestaan verschillende modellen, zoals het continurooster.
Bij een continurooster blijven alle leerlingen tijdens de middagpauze op school. Bij het continurooster zijn de pauzes korter. De schooldag eindigt hierdoor vaak ook vroeger.

De school is ook tijdens de pauze verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Het onderwijspersoneel verzorgt het toezicht in de middagpauze. Er is dan dus geen sprake van tussenschoolse opvang. Ouders hoeven dan ook geen overblijfbijdrage te betalen. Wel mag er een vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Meestal lunchen leerlingen in de klas met hun leerkracht. Daarom wordt dit rooster het continurooster genoemd.

Continurooster in de praktijk

Alle scholen beslissen zelf hoe ze de pauzes precies organiseren. Dit geldt ook voor scholen met een continurooster. Bij een continurooster wordt de pauze soms voor een deel ingevuld met een onderwijsactiviteit. Op die manier telt een deel van de pauze mee als onderwijstijd. De pauze kan op verschillende manieren worden ingevuld. Bijvoorbeeld: 

  • Het eerste deel van de pauze bestaat uit voorlezen of het uitleggen van werkjes in de middag. Kinderen eten ondertussen. Daarna volgt nog een korte pauze.
  • De leraar leest voor tijdens de lunchpauze of laat leerlingen zelf iets lezen tijdens de pauze. 
  • Leerlingen eten eerst 10 minuten in stilte, maar mogen daarna kletsen. 

Andere roosters op scholen

Scholen kunnen ook kiezen voor andere modellen, zoals het:

  • Hoorns model;
  • bioritme-model; 
  • vijf-gelijke-dagenmodel.

In de brochure “Onderwijstijd, regels en ruimte op een rij: Primair onderwijs” leest u meer over de verschillende mogelijkheden.