Herstel kinderopvangtoeslag

Bij de kinderopvangtoeslag is in het verleden veel niet goed gegaan. Belastingdienst/Toeslagen heeft daarbij de gevolgen voor en impact op de ouders uit het oog verloren. In 2020 is gestart met herstellen van dat wat niet goed is gegaan bij gedupeerde ouders. Dit wordt gedaan door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

Problemen en herstel kinderopvangtoeslag

Tussen 2005 en 2019 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hierover hadden erg lange doorlooptijden. Gezinnen hebben onnodig lang in onzekerheid gezeten en hebben veel schade opgelopen. Veel ouders zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel omdat zij zijn bestempeld als fraudeur. De premier en de minister en staatssecretaris van Financiën hebben daarvoor hun excuses aangeboden. Het kabinet heeft ook een aantal besluiten genomen die er voor moeten zorgen dat de problemen van gedupeerde ouders zo snel mogelijk worden opgelost. 

Herstel Toeslagen

Het herstelproces wordt uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Er kijken verschillende partijen mee bij het herstelproces:

  • een Ouderpanel;
  • een Kindpanel;
  • 3 onafhankelijke commissies voor ouders;
  • de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvang, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over het herstelproces.

Daarnaast zijn veel andere organisaties betrokken. Zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de gemeenten zelf en een groot aantal departementen en uitvoeringsorganisaties. Ook deurwaarders en koepelorganisaties van schuldeisers zijn betrokken. Op de website Toeslagen Herstel staan alle organisaties die ook helpen, meedenken of kritisch meekijken in het herstelproces.

Voortgang hersteloperatie

Er wordt door UHT en gemeenten hard gewerkt om gedupeerde ouders en kinderen te helpen bij het herstellen van het onrecht dat hen is aangedaan. Naast financieel herstel is er ook aandacht voor emotioneel en immaterieel herstel. In de voortgangsrapportages die elk kwartaal gepubliceerd worden vindt u hierover meer informatie. 

Financiële én niet-financiële hulp

Om hun leven weer op de rit te krijgen, krijgen gedupeerde financiële hulp. Maar vaak is er ook nog andere hulp nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, huisvesting, gezondheid of schuldhulpverlening. Op de website van Herstel Toeslagen staat welke hulp er allemaal mogelijk is, van hulp door de gemeente tot hulp bij acute nood. Ook voor ouders die in het buitenland wonen. Er komt ook een regeling voor kinderen, ex-partners en gedupeerden van vergelijkbare fouten bij andere toeslagen.

Voor getroffen ouders

Getroffen ouders uit binnen en buitenland kunnen zich nog steeds melden bij de Herstelorganisatie Toeslagen. Melden kan via een speciaal, gratis telefoonnummer: Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag, telefoonnummer 0800 - 2 358 358. En via de website Toeslagen Herstel. Op deze website met informatie voor ouders is steeds de meest actuele informatie te vinden over Herstel Kinderopvangtoeslag. Hier vindt de ouder onder meer informatie over hoe het proces na het melden verder gaat en wat te doen bij schulden. Ook de planning voor het herstelproces is er te vinden.