Leerplicht

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wie houdt toezicht op de leerplicht?

De leerplichtambtenaar in uw woongemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Elke gemeente moet ten minste 1 leerplichtambtenaar in dienst hebben. Middelbare scholen moeten ongeoorloofd verzuim melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Taken leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de leerplicht naleven. Hij geeft voorlichting aan jongeren over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. Ook licht hij voor over wat de gevolgen zijn als leerlingen en ouders de  Leerplichtwet overtreden. Verder zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. En kan hij een proces-verbaal opmaken als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school.

Taken scholen: schoolverzuim melden

Scholen in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar onderwijs moeten verzuim van meer dan 16 uur in 4 opeenvolgende lesweken melden bij het verzuimloket van DUO. Basisscholen en praktijk- en speciaal onderwijs melden dit bij de gemeente.

Alle scholen in het voortgezet onderwijs beroepsonderwijs en volwasseneneducatie maken gebruik van het digitale verzuimloket van DUO. Basisscholen maken geen gebruik van het verzuimloket.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het uitvoeren van de Leerplichtwet door scholen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland