Wie houdt toezicht op de leerplicht?

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Elke gemeente moet in ieder geval 1 leerplichtambtenaar in dienst hebben. En alle scholen moeten ongeoorloofd verzuim (bijvoorbeeld spijbelen) melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Taken leerplichtambtenaar

Leerplichtambtenaren controleren of ouders en jongeren de leerplicht naleven. Een leerplichtambtenaar heeft de volgende taken:

  • Ouders en leerlingen informeren
    De leerplichtambtenaar geeft informatie aan leerlingen en ouders over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. En geeft informatie over de gevolgen als leerlingen en ouders zich niet houden aan de Leerplichtwet.
  • Achterliggende problemen onderzoeken
    De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing. De leerplichtambtenaar kijkt bijvoorbeeld eerst of er achterliggende problemen of zorgen zijn. In dat geval verwijst de leerplichtambtenaar door naar vrijwillige hulpverlening of verplichte hulp. Zoals een wijkteam met verschillende zorgprofessionals.
  • Proces-verbaal opmaken
    Verwijtbaarheid is als de ouders niets of niet genoeg doen om het verzuim te stoppen. Bij verwijtbaarheid kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken tegen de leerling (vanaf 12 jaar) en/of de ouder(s). Dit gebeurt als een leerling lessen blijft missen zonder geldige reden. Ook na een eerdere waarschuwing of verwijzing naar Halt, de organisatie die strafbaar gedrag onder jongeren aanpakt. Een proces-verbaal tegen ouders is ook mogelijk als een jongere niet ingeschreven staat op een school.

Taken scholen: schoolverzuim melden

Alle scholen moeten ongeoorloofd verzuim melden bij het verzuimloket van DUO. Ook moeten scholen goed omgaan met regels over vakantie en vrije dagen, schorsing en verwijdering.

Toezicht door Inspectie van het Onderwijs

De Onderwijsinspectie controleert of scholen zich houden aan de Leerplichtwet 1969. De inspectie doen dat in ieder geval elke 4 jaar. En extra als er signalen zijn dat de school de Leerplichtwet niet naleeft. De inspectie onderzoekt bijvoorbeeld of scholen goed bijhouden of leerlingen aanwezig zijn. Ook controleert de inspectie dan of scholen melding maken bij het verzuimloket van DUO wanneer leerlingen te vaak afwezig zijn zonder geldige reden.