Wie houdt toezicht op de leerplicht?

De leerplichtambtenaar in uw woongemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Elke gemeente moet ten minste 1 leerplichtambtenaar in dienst hebben. Alle scholen moeten ongeoorloofd verzuim melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Taken leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de leerplicht naleven. De ambtenaar geeft voorlichting aan jongeren over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. En geeft voorlichting over wat de gevolgen zijn als leerlingen en ouders de  Leerplichtwet overtreden. Verder zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. En de ambtenaar kan een proces-verbaal opmaken als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school.

Taken scholen: schoolverzuim melden

Alle scholen moeten verzuim van meer dan 16 uur in 4 opeenvolgende lesweken moeten melden bij het verzuimloket van DUO.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het uitvoeren van de Leerplichtwet door scholen.