Accepteren van LHBTI’s in de maatschappij

Niet alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI's) voelen zich veilig genoeg om ‘uit de kast’ te komen. Het kabinet wil dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom is het belangrijk dat de maatschappij LHBTI’s meer accepteert.

Meer kennis en bewustwording over intersekse personen

Sommige mensen worden geboren in een lichaam met zowel mannelijke als vrouwelijke (geslachts)kenmerken. Dit heet intersekse (geslachtsvariatie). In Nederland zijn ongeveer 85.000 mensen met een vorm van intersekse. Vaak hebben intersekse personen een chromosonale en hormonale afwijking. Zoals een meisje met XY-chromosomen in plaats van XX-chromosomen.

Sommige intersekse personen krijgen op (zeer) jonge leeftijd te maken met ingrijpende medische behandelingen en operaties. Deze worden vanwege hun jonge leeftijd uitgevoerd zonder toestemming van henzelf. Genitale operaties en onomkeerbare medische behandelingen bij kinderen hebben ook te maken met mensenrechten. Zoals het recht op zelfbeschikking en lichamelijke integriteit. De Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Commissie zien de rechten van intersekse personen als mensenrechten.

Veel intersekse personen krijgen te maken krijgen met vooroordelen. En met vaststaande ideeën en normen over de (uiterlijke) geslachtskenmerken van mannen en vrouwen. Ook bestaan er in de maatschappij beelden en ideeën over hoe mannen en vrouwen eruit horen te zien. En hoe zij zich horen te gedragen. Vaak leidt dit tot ongemakkelijke situaties en negatieve reacties.

Er is weinig kennis over intersekse personen. Meer informatie en aandacht voor deze groep is belangrijk en kan leiden tot meer emancipatie en begrip. Daarom kiest de overheid er voor om de I aan het LHBT-emancipatiebeleid toe te voegen. De afkorting LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. 

Lees meer over intersekse in de brochure 10 keer vraag en antwoord over intersekse op de website van Movisie. Hier staat ook informatie in voor sociale professionals en gemeenten. De Nederlandse belangenorganisatie voor intersekse personen is het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD

Voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen

Het kabinet wil op scholen meer aandacht voor seksualiteit en seksuele verschillen. Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn verplicht  om  voorlichting te geven over het onderwerp. De Stichting School & Veiligheid geeft informatie aan onderwijspersoneel over seksuele verschillen. Lesmateriaal is ook te vinden op de websites van EduDivers, Gay&School en Seksuelevorming.nl.

Meer deskundigheid over genderdiversiteit

Veel transgender personen in Nederland hebben te maken met uitsluiting. Het gaat dan bijvoorbeeld om instanties en bedrijven die transgenders niet in dienst willen nemen. Maar ook sociale uitsluiting op scholen of in sportclubs komt voor. Het kabinet ondersteunt de belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland. Deze organisatie zorgt er onder andere voor dat er meer deskundigheid komt over genderdiversiteit. Transgender Netwerk Nederland doet dit op scholen, op het werk en in de sport.

Accepteren LHBTI's door biculturele en religieuze groepen

Hoe religieuzer iemand is, hoe groter de kans is dat hij of zij LHBTI’s niet accepteert. Ook bestaat er veel weerstand bij biculturele Nederlanders. Zo geeft de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders aan homoseksualiteit verkeerd te vinden. De overheid wil dit veranderen. Dit gebeurt onder meer door de inzet van rolmodellen en het verspreiden van ervaringsverhalen.

Ook werkt het kabinet aan de verbetering van de hulpverlening aan biculturele LHBTI’s en LHBTI’s in orthodox-christelijke en orthodox-islamitische kringen. Meestal zijn deze LHBTI’s door afwijzing van hun familie in de problemen gekomen. Het kabinet werkt hiervoor samen met de 4 grote steden. Dit zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar maken in Caribisch Nederland

Het kabinet wil grotere acceptatie van homoseksualiteit in Caribisch Nederland. Het kabinet steunt  de LHBTI-gemeenschap op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de autonome koninkrijksdelen Curaçao, Aruba en Sint Maarten met een bijdrage aan het Pink Orange Akkoord. In dit project werken lokale LHBTI's samen met het COC.

Paren van hetzelfde geslacht kunnen (ook) in Caribisch Nederland trouwen. In Nederland gesloten huwelijken tussen paren van hetzelfde geslacht worden ook erkend in Caribisch Nederland.

LHBTI-emancipatieprijzen

Emancipatie is een proces van en door mensen zelf. In Nederland zetten veel personen en organisaties zich in voor LHBTI-emancipatie. Het kabinet vindt dat heel belangrijk en wil haar waardering daarvoor uitspreken. Daarom heeft het kabinet  de Jos Brink Prijs in het leven geroepen die bestaat uit de Jos Brink prijs en de Jos Brink Innovatieprijs . De uitreiking van deze prijs vindt tweejaarlijks plaats. Ellie Lust heeft de Jos Brink Oeuvreprijs 2017 gewonnen. De innovatieprijs 2017 ging naar BeyonG Veldkamp.

Gay-Straight Allianties op scholen

Het kabinet steunt Gay-Straight Allianties, nu Gender and Sexuality Allianties geheten. GSA’s zijn netwerken op middelbare en MBO-scholen. In deze allianties werken LHBTI-scholieren en hetero-scholieren samen met docenten aan een LHBTI-vriendelijk klimaat op school. 

LHBTI’s werkzaam bij de overheid

LHBTI's bij de overheid hebben het Dutch Government Pride Platform opgericht. Doel van het platform is een veilig en prettig klimaat voor alle LHBTI’s op de werkvloer.