Bestrijden geweld en discriminatie tegen lhbti’s

De meeste Nederlanders accepteren seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Toch hebben lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (lhbti’s) nog steeds te maken met discriminatie. Door pesterijen, intimidatie of geweld. De overheid wil dit voorkomen.

Discriminatie en geweld tegengaan

Het kabinet wil dat lhbti’s niet meer te maken krijgen met discriminatie en geweld. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben een actieplan Sociale Veiligheid lhbti’s naar de Tweede Kamer gestuurd. Enkele maatregelen zijn:

  • De overheid gaat discriminatie van lhbti’s beter registreren.
  • Het Openbaar Ministerie (OM) kan dubbele straffen eisen bij geweld tegen lhbti’s.
  • De overheid zet in op betere voorlichting. Slachtoffers en getuigen kunnen hierdoor eerder aangifte doen van discriminatie en geweld. Dit betekent onder andere betere voorlichting op scholen.
  • Binnen het basispolitieonderwijs (de allround-opleiding) komt meer aandacht voor het thema discriminatie. Zowel vanuit strafvorderlijk perspectief als vanuit het perspectief van het slachtoffer. 
  • Binnen de politie zet het team Roze in Blauw zich in voor de belangen van lhbti’s. De agenten van Roze in Blauw zijn zelf ook lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender. Zij staan klaar voor mensen die discriminatie of mishandeling door hun seksuele oriëntatie willen melden. Het team kan doorverwijzen of bemiddelen wanneer iemand aangifte wil doen bij de politie.
  • Geweld en discriminatie tegen lhbti-asielzoekers in opvanglocaties moet stoppen. Om dit te bereiken hebben het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en COC Nederland een convenant afgesloten. Hierin staat bijvoorbeeld dat lhbti’s met een vertrouwenspersoon kunnen praten. En dat tegen bewoners die discrimineren maatregelen worden genomen.

Gemeenten werken aan lhbti-emancipatie

De overheid zet ook binnen de gemeente in op veiligheid en acceptatie in de samenleving van lhbti’s. Daarom werkt de overheid samen met de Regenbooggemeenten. Deze gemeenten zetten zich in voor lhbti-emancipatie. Ze krijgen daarvoor een financiële bijdrage van het kabinet.

Het doel is om geweld tegen lhbti’s te voorkomen. Daarnaast is belangrijk dat mensen seksuele en genderdiversiteit meer gaan accepteren. De gemeenten pakken geweld tegen lhbti’s op straat en in de wijk aan. Bijvoorbeeld door veilige ontmoetingsplaatsen voor lhbti-jongeren te bieden. Ook bevorderen de Regenbooggemeenten de sociale acceptatie van lhbti-personen door voorlichting in het onderwijs, bij sportverenigingen en zorginstellingen.

In 2022 is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een effectevaluatie uitgevoerd voor de programma’s Regenboogsteden en Veilige Steden. De rapporten bevatten verschillende conclusies en aanbevelingen.

Veilige scholen voor lhbti’s

Lhbti-leerlingen en docenten moeten voor hun seksuele oriëntatie of gender identiteit kunnen uitkomen. Ze moeten beschermd worden tegen pesterijen of intimidatie. De overheid wil daarom dat scholen zich extra inspannen om alle scholieren een veilig schoolklimaat te bieden. Enkele voorbeelden zijn:

  • De overheid steunt de Gender & Sexuality Alliancesy (GSA) op scholen. Dit is een netwerk van lhbti-leerlingen en heteroleerlingen en docenten. De GSA’s zorgen ervoor dat lhbti-jongeren weerbaarder worden en zich veiliger voelen op school.
  • De lerarenopleidingen besteden aandacht aan seksuele en genderdiversiteit. Aankomende leraren weten daardoor beter hoe zij hiermee om moeten  gaan in de klas.
  • Vanaf het collegejaar 2019-2020 besteden mbo-scholen binnen het burgerschapsonderwijs aandacht aan herkenning en erkenning van de basiswaarden in onze samenleving, waaronder seksuele en genderdiversiteit.
  • Voor het basis- en voortgezet onderwijs was dit al een verplicht onderdeel van het lesaanbod, op basis van de kerndoelen.

Aanpassen Grondwet

Het kabinet wil artikel 1 van de Grondwet aanvullen, tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en een beperking. Het grondwetsvoorstel staat in december 2021 op de agenda voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer.