Kabinet start consultatie over terugdringen geluidshinder rondom Schiphol

Het kabinet wil de geluidshinder rondom Schiphol aanpakken en daarmee tot een nieuwe balans komen tussen de omgeving en de luchthaven. Om dat te bereiken heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers vorig jaar aangekondigd het maximumaantal vliegtuigbewegingen op Schiphol terug te willen brengen naar 440.000 per jaar. Ook is tegelijkertijd het voornemen voor het reduceren van het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000 herbevestigd.

Het besluit van vorig jaar was een afwegingen tussen verschillende belangen. Voor het geluidgerelateerde deel van die afweging, doorlopen we de Balanced Approach. Binnen die Europese procedure moeten we kijken of het terugdringen van de geluidshinder ook kan worden bereikt met andere maatregelen. Daarom liggen er in deze consultatie verschillende opties voor.

Het kabinet geeft alle betrokkenen de gelegenheid om op de voorgestelde maatregelen te reageren. Dit kan tijdens de consultatie, die loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2023.

Voor wie is de consultatie bedoeld?

Het aanpakken van geluidshinder door het verminderen van vliegbewegingen, heeft veel effecten. Voor de luchtvaarmaatschappijen, voor Schiphol, voor bedrijven, omwonenden en reizigers. Het is belangrijk dat al deze belangen worden meegewogen en dat het besluit over de maatregelen zorgvuldig wordt genomen. Daarvoor wordt ook de Europese Balanced Approach procedure doorlopen.
 
Een vereiste van de Europese Balanced Approach, die vastligt in Europese regelgeving, is dat voordat wordt overgegaan tot een reductie van het aantal vliegbewegingen, er eerst wordt gekeken of minder geluidshinder ook met andere maatregelen kan worden behaald. Daarom liggen er nu drie verschillende combinaties van maatregelen voor.
 
Alle direct betrokkenen mogen daarom in deze consultatieronde hun mening geven: omwonenden, belangenorganisaties, luchtvaartmaatschappijen en Schiphol. Wilt u meedoen? Dat kan via www.internetconsultatie.nl.

Wat wil het kabinet bereiken?

Deze consultatie heeft betrekking op mogelijke maatregelen om de geluidsoverlast rondom Schiphol terug te dringen om het voorgestelde geluidsdoel te behalen. De voorgestelde maatregelen moeten ertoe leiden dat de geluidsoverlast in november 2024 fors minder is dan wanneer er geen maatregelen worden genomen:
 

 • 20% minder woningen met een geluidbelasting overdag van 58 dB of hoger;
 • 20% minder personen die ernstig worden gehinderd bij een geluidbelasting overdag van 48 dB of hoger;
 • 15% minder woningen met een geluidbelasting ’s nachts van 48 dB of hoger;
 • 15% minder personen die ernstig in hun slaap worden gestoord bij een geluidbelasting van 40 dB of hoger.

Om welke voorstellen gaat het?

De plannen om geluidshinder terug te brengen zijn uitgewerkt door een samenwerking van verschillende adviesbureaus. Die hebben gekeken of de maatregelen de geluidsoverlast voldoende terugdringen en wat mogelijke consequenties zijn, bijvoorbeeld financieel. Het gaat steeds om een combinatie van maatregelen, zoals een reductie in het totale aantal vluchten, de ‘nachtperiode’ verlengen (waarin strengere regels voor geluid gelden) of op een andere manier gebruik maken van de verschillende banen.

Er zijn drie combinaties aan maatregelen waarover kan worden meegedacht: voor alle pakketten geldt dat dit november 2024 resultaat moet hebben.

Combinatie 1:

 • Beperken secundair baangebruik
 • ‘verlengen’ van de periode die als nacht wordt beschouwd, waarin strengere regels voor geluid gelden
 • Gedeeltelijke sluiting van de Buitenveldertbaan
 • Stimuleren stillere vliegtuigen via de luchthaventarieven
 • Maximaal 440.000 vliegbewegingen per jaar, waarvan maximaal 29.000 ’s nachts

Combinatie2:

 • Beperken secundair baangebruik
 • ‘verlengen’ van de periode die als nacht wordt beschouwd, waarin strengere regels voor geluid gelden
 • Gedeeltelijke sluiting Buitenveldert
 • Stimuleren stillere vliegtuigen via de luchthaventarieven
 • Reductie nachtvluchten tot maximaal 25.000 per jaar

Combinatie3:

 • ‘verlengen’ van de periode die als nacht wordt beschouwd, waarin strengere regels voor geluid gelden
 • Stimuleren stillere vliegtuigen via de luchthaventarieven
 • Maximaal 440.000 vliegbewegingen per jaar, waarvan maximaal 29.000 ’s nachts

Een van de combinaties die voorligt bevat geen reductie naar een verwachte 440.000 vluchten, maar bijvoorbeeld wel een scherpere reductie in het aantal nachtvluchten ten opzichte van de andere twee pakketten. Terugdringen van de geluidshinder voor de omgeving is het uiteindelijke doel, hoe dit doel bereikt wordt en of verschillende maatregelen uitvoerbaar zijn wordt getoetst. Daarom liggen er verschillende opties voor. Na de consultatiefase zal de minister een definitieve keuze maken.

Drie sporen

Het herstellen van de balans tussen de omgeving en de luchthaven bestaat uit drie sporen. Ten eerste wil het kabinet per 1 november 2023 stoppen met anticiperend handhaven. Daarmee gaan we terug naar het oude stelsel met normen voor geluidswaarden, maar behouden we een aantal voordelen voor de omgeving die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd (zoals het feit dat de banen zó worden ingezet dat het de minste hinder oplevert voor de omgeving). Door te stoppen met anticiperend handhaven zal er naar verwachting nog ruimte zijn voor maximaal 460.000 vluchten op Schiphol.

De reductie van de geluidshinder, waarvan het kabinet denkt dat er een reductie van het aantal vluchten voor nodig is, is de tweede stap. De derde stap is het ontwerpen van een nieuw stelsel, waarbij normen voor geluid leidend worden, niet het aantal vliegtuigbewegingen. Bovendien moet dat stelsel er toe leiden dat de geluidshinder rond de luchthave permanent afneemt richting de toekomst. Het ontwerpen van dat nieuwe stelsel zal naar verwachting enkele jaren duren.

Meer informatie

Meer informatie over de voorgestelde maatregelen is te vinden op de website Internetconsultatie.nl. Op luchtvaartindetoekomst.nl staan antwoorden op veel gestelde vragen over de voorstellen en de procedure.

Snel na de start van de consultatie organiseert het ministerie van IenW informatiebijeenkomsten waar de voorgestelde maatregelen worden toegelicht. De precieze datum wordt breed gecommuniceerd. Kijk hiervoor in ieder geval op Luchtvaartindetoekomst.nl.