Maximaal salaris presentatoren publieke omroep

Voor de presentatoren bij de publieke omroep geldt het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO). Hierin staat dat het salaris voor presentatoren maximaal € 181.000 mag zijn. Dit is het normbedrag voor 2017.

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een opdrachtovereenkomst, mogen omroepen een opslag geven van 25-30%.

Het beloningskader is een vorm van verplichte zelfregulering. Dit betekent dat de mediasector de salarisnorm zelf opstelt, uitvoert en handhaaft. Het beloningskader is gebaseerd op de Mediawet.

Maximaal 8 uitzonderingen

In het beloningskader staat dat de NPO maximaal 8 uitzonderingen mag maken. Het salaris mag dan hoger zijn dan het normbedrag. Dit mag om speciaal talent voor de publieke omroep te behouden. Voor deze uitzonderingen gelden wel criteria.

De omroepen moeten het bedrag boven de norm zelf betalen uit de verenigingsmiddelen, dus niet van belastinggeld. Volgens de opgave over 2015 zijn er 6 presentatoren die boven het normbedrag uitkomen. Dit waren er in 2009 nog 17.

Beloningskader en Wet normering topinkomens

Het beloningskader BPPO is iets anders dan de Wet normering topinkomens (WNT). De WNT geldt voor topfunctionarissen (bestuurders en toezichthouders) bij organisaties in de (semi)publieke sector. De topfunctionarissen, bijvoorbeeld bestuurders in de Raden van Bestuur, bij de publieke omroep vallen onder de WNT. Het algemeen bezoldigingsmaximum van de WNT is in 2017 €181.000. In 2018 is dit € 187.000.

In het regeerakkoord staat dat de WNT moet gaan gelden voor alle werknemers in de (semi)publieke sector. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hiervoor een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd ter advisering.