Betere basisvaardigheden bij mbo-studenten

De beheersing van basisvaardigheden bij mbo-studenten gaat achteruit. De basisvaardigheden in het Nederlandse mbo-onderwijs zijn: lezen, schrijven, rekenen en burgerschap. Als het niveau hiervan onvoldoende is, kan dat grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als een apotheekmedewerker een rekenfout maakt met de dosering van medicijnen. De overheid neemt een aantal maatregelen om de basisvaardigheden bij mbo-studenten te verbeteren.

Maatregelen versterken basisvaardigheden

De overheid neemt deze 3 maatregelen om basisvaardigheden in het mbo te verbeteren:

1. Goede docenten

In de wet komen extra eisen voor huidige en toekomstige docenten Nederlands, rekenen en burgerschap. Op dit moment bepaalt elke mbo-school zelf nog of een docent ook rekenen, taal en burgerschap mag geven. Dat doen zij op basis van opleiding of werkervaring. De overheid werkt nieuwe eisen uit, samen met mbo-instellingen, studenten en docenten. Deze nieuwe eisen gaan naar verwachting per studiejaar 2026-2027 in. Docenten krijgen tijd om aan de nieuwe eisen te voldoen.

2. Betere kwaliteit van onderwijs en examens

Mbo-scholen moeten weten wat studenten op de verschillende niveaus moeten kennen en kunnen. En hoe dit getoetst wordt in de examens. De overheid wil zorgen voor beter onderwijs en toetsing met de volgende maatregelen:

  • In 2022 zijn de rekeneisen aangepast en is een instellingsexamen ingevoerd.
  • Vanaf het najaar van 2024 komt een expertgroep met advies over eisen en examinering voor het vak Nederlands.
  • Vanaf studiejaar 2026-2027 moeten studenten ook examen doen in het vak burgerschap, bijvoorbeeld in de vorm van een portfolio.

3. Meer zicht op het niveau van de basisvaardigheden

Scholen willen meer inzicht krijgen in het niveau van basisvaardigheden van studenten. Daarom doet de overheid onderzoek onder startende mbo-studenten. Zo komt er:

  • Een nulmeting op landelijk niveau naar taal en rekenen.
  • Een nulmeting per individuele student naar taal en rekenen. Hiermee kunnen scholen gericht extra ondersteuning bieden aan studenten.
  • Een monitor voor burgerschap. Dit gebeurt voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo.