Mbo-examens

Met examens kunnen studenten aantonen dat ze dat beheersen wat nodig is om het diploma te krijgen. 

Het is belangrijk dat de kwaliteit van de examens hoog is. Studenten krijgen dan een eerlijke kans om te bewijzen dat ze voldoen aan de exameneisen. En werkgevers kunnen vertrouwen op de vaardigheden van afgestudeerde studenten.

Examenvormen mbo

De manier van examineren kan per mbo-instelling en per opleiding verschillen. Een veelvoorkomende examenvorm is de proeve van bekwaamheid, waarbij praktijksituaties worden nagespeeld. Tijdens dit type examen moeten studenten laten zien dat ze het beroep kunnen uitoefenen waarvoor ze hebben geleerd. Een assessment is ook mogelijk. Hierbij maken studenten een werkstuk of praktijkopdracht. Er zijn ook nog andere examenvormen in het mbo. Meestal is sprake van een mix van examenvormen.

Exameneisen mbo-student (kwalificatiedossiers)

Wat mbo-studenten aan het eind van hun opleiding moeten kunnen, staat in de kwalificatiedossiers. Op basis van deze eisen stelt de mbo-opleiding onderwijsprogramma’s en examens op. Tijdens het examen toetst de onderwijsinstelling of een student aan de kwalificatie-eisen voldoet.

Vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en het onderwijs werken mee aan de ontwikkeling van de kwalificatiedossiers. Zij geven voor beroepen op mbo-niveau aan:

  • wat het beroep inhoudt;
  • wat de kerntaken en werkprocessen zijn;
  • wat iemand moet kunnen om het beroep uit te oefenen als beginnend beroepsbeoefenaar.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de kwalificatiedossiers vast. De kwalificatie-eisen om het mbo-diploma te behalen, staan dus landelijk vast.

Examenregeling mbo

Wie alle vereiste examenonderdelen en de beroepspraktijkvorming heeft behaald, slaagt voor het mbo-examen.

De examenregeling van de school legt de belangrijkste zaken rond het examen vast. Onderdeel van de examenregeling is de uitslagregeling. De uitslagregeling bepaalt of een student slaagt voor het mbo-examen.

Toezicht op kwaliteit mbo-examens

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de examens van mbo-scholen. Als de kwaliteit van de examens van een opleiding onvoldoende is, krijgt de school eerst een waarschuwing. De school krijgt daarna de tijd om de kwaliteit te verbeteren. Heeft dat geen resultaat, dan kan de minister de examenlicentie intrekken. De school moet dan de examens voor die opleiding uitbesteden aan een instelling die wel die examenlicentie heeft.

Kwaliteit van examens verbeteren

In de mbo-sector geldt de afspraak om bij voorkeur examens in te kopen bij een gecertificeerde examenleverancier. Willen mbo-scholen hun eigen examens gebruiken? Dat kan ook. Dan moeten deze examens eerst worden goedgekeurd door een externe partij. Als de school de examens zelf maakt, gelden de collectieve afspraken die hierover zijn gemaakt. Zo wil de overheid de kwaliteit van de examens, en daarmee van het mbo-diploma, garanderen.