Bescherming van biodiversiteit in Nederland

Wereldwijd gaat het aantal soorten dieren en planten achteruit. In Nederland helpt de Rijksoverheid op verschillende manieren mee om het verlies aan biodiversiteit te herstellen.

Betere verbinding tussen landbouw en natuur

Landbouw kan schadelijk zijn voor natuur en biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het gebruik van te veel mest, te veel bestrijdingsmiddelen of te weinig grassoorten in de weide. Meer samenwerking tussen landbouw en natuur helpt bij het herstel van biodiversiteit. Dat staat in de visie ‘Landbouw, Natuur en voedsel: Waardevol en verbonden’. Bij kringlooplandbouw bijvoorbeeld werken boeren samen met de natuur.

Aanpak voor herstel biodiversiteit

Provincies, gemeenten en waterschappen werken samen aan de verbetering van biodiversiteit in gebieden. Tegelijkertijd werken ze ook aan andere ontwikkelingen in de maatschappij. Bijvoorbeeld stikstofuitstoot, duurzame energie en woningbouw. Keuzes bij deze ontwikkelingen kunnen helpen bij het herstel van biodiversiteit.

Vanaf 2020 is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een van de partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In dit plan staan voorstellen voor de aanpak van het herstel van biodiversiteit in Nederland.

Ministeries werken samen voor versterking biodiversiteit

Ministeries werken aan allerlei plannen om biodiversiteit te versterken. Deze plannen komen samen in het aankomende programma ‘Versterken Biodiversiteit’. Eén van de doelen van dit programma is de instandhouding van alle soorten uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Ook moet de ecologische voetafdruk van Nederland nog maar half zo groot zijn in 2050.

Bescherming van bijen en andere bestuivers

Van de 360 soorten bijen in Nederland dreigt meer dan de helft te verdwijnen. De Rijksoverheid neemt maatregelen om bijensterfte te voorkomen. Uiterlijk 2030 moet de bijensterfte en de daling stoppen van alle andere insecten die een belangrijke rol spelen bij de bestuiving van bloemen en planten.

Rode Lijsten voor bedreigde plant- en diersoorten

Het ministerie van LNV stelt de zogenaamde Rode lijsten op. Een Rode lijst is een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen.