Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Natura 2000-gebieden in Nederland

Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden. Al deze gebieden liggen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.

Procedure Natura 2000

Een natuurgebied komt via een vaste procedure onder de bescherming van Natura 2000. Eerst meldt Nederland een gebied aan bij de Europese Unie. Daarna wijst de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) het gebied aan als Natura 2000-gebied. Dit gaat via een aanwijzingsbesluit. Uiteindelijk stelt het bevoegd gezag (provincie, EZ of een ander ministerie) een beheerplan vast. Dit gebeurt samen met alle betrokken partijen in en om het Natura 2000-gebied.

Inspraak besluiten en beheerplannen Natura 2000

Op alle besluiten en beheerplannen voor Natura 2000 is inspraak mogelijk. Iedereen kan zijn mening geven over de ontwerp-aanwijzingsbesluiten, ontwerp-wijzigingsbesluiten en ontwerp-beheerplannen. Zijn deze besluiten en plannen definitief? Dan is nog beroep mogelijk.

De aanwijzingsbesluiten en beheerplannen zijn online te bekijken.

Beroep beheerplannen gebieden Overijssel

Vanaf donderdag 14 juli 2016 is beroep mogelijk tegen de definitieve Overijsselse beheerplannen van de volgende gebieden:

  • De Borkeld;
  • Sallandse Heuvelrug;
  • Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek.

Tot 25 augustus 2016 is er de mogelijkheid om beroep in te dienen.

Beroep beheerplan Lauwersmeer

Vanaf woensdag 6 juli 2016 is beroep mogelijk tegen het definitieve beheerplan Lauwersmeer. De beroepstermijn loopt tot 17 augustus 2016.

Beroep beheerplannen Stelkampsveld, Willinks Weust en De Bruuk

Vanaf zaterdag 2 juli 2016 is beroep mogelijk tegen de definitieve Gelderse beheerplannen Stelkampsveld, Willinks Weust en De Bruuk. De beroepstermijn loopt tot 13 augustus 2016.

Beroep beheerplan Engbertsdijksvenen

Vanaf zaterdag 25 juni 2016 is beroep mogelijk tegen het definitieve beheerplan Engbertsdijksvenen. Dit gebied ligt in de provincie Overijssel. Beroep tegen dit beheerplan kan worden ingediend tot 6 augustus 2016.

Beroep aanwijzingsbesluiten Doggersbank, Klaverbank en Friese Front

Vanaf donderdag 16 juni 2016 is beroep mogelijk tegen de definitieve aanwijzingsbesluiten van de volgende gebieden op zee:

  • Doggersbank, Klaverbank en Friese Front. De staatssecretaris van EZ heeft de definitieve besluiten aangewezen op 27 mei 2016.

Beroep tegen deze aanwijzingsbesluiten kan worden ingediend tot 28 juli 2016.

Wetgeving Natura 2000

Natura 2000-gebieden worden beschermd door de Natuurbeschermingswet 1998. Welke gebieden onder Natura 2000 vallen, staat in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

Verminderen stikstof in Natura 2000-gebieden

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Door bijvoorbeeld mest van landbouwbedrijven en uitstoot door industrie en auto's. Dit is schadelijk voor de natuur.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de hoeveelheid stikstof in die gebieden omlaag brengen. Het programma zorgt in natuurgebieden voor natuurbehoud. En daarnaast krijgen economische activiteiten rondom Natura 2000-gebieden meer ruimte.

De PAS trad op 1 juli 2015 in werking. Ook is onder andere een aanpassing in de Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden.

De afspraken over stikstof staan in het beheerplan van een Natura 2000-gebied. Alleen als de hoeveelheid laag genoeg is, zijn nieuwe bedrijfsactiviteiten met stikstofuitstoot mogelijk. Het rekeninstrument AERIUS berekent hoeveel ruimte er is voor nieuwe economische ontwikkelingen.

Waterkwaliteit in Natura 2000-gebieden

Veel Natura 2000-doelen zijn afhankelijk van de kwaliteit van het water in het gebied. De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de waterkwaliteit in een Natura 2000-gebied. Er zijn 2 typen Natura 2000-gebieden waarvan de kwaliteit van het water moet worden aangepakt: 

  • De zogeheten ‘sense of urgency’-gebieden. Daarin moet de waterkwaliteit snel worden hersteld, en wel voor 2016. Anders gaan natuurwaarden onherstelbaar verloren.
  • Overige Natura 2000-gebieden waarin waterkwaliteit een rol speelt. In deze gebieden worden de beheermaatregelen op langere termijn ingevuld.

Documenten

De Rijksoverheid. Voor Nederland