De Omgevingswet voor inwoners

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt oude wetten samen en bevat regels voor wat er buiten te zien, ruiken en horen is. Een vergunning aanvragen voor een nieuw plan of idee kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket. Bijvoorbeeld een nieuwe garage bouwen. Of een dakraam vervangen. 

Vergunningen aanvragen en besluitvorming

De nieuwe wet zorgt ervoor dat:

  • er 1 loket is waar inwoners een vergunning aan kunnen vragen. De naam van dit loket is het Omgevingsloket. In dit loket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.
  • de overheid sneller beslist over vergunningaanvragen voor een plan. Bij korte procedures kan er een beslissing binnen 8 weken komen. Soms duurt dat langer en komt er een verlenging. 
  • gemeenten 1 omgevingsplan maken voor hun gebied. De verschillende bestemmingsplannen gaan op in het omgevingsplan.

Overheden moeten omwonenden en bedrijven betrekken bij plannen (participatie)

Overheden zoals gemeenten en waterschappen moeten bij plannen voor de omgeving omwonenden, bedrijven en organisaties betrekken. Bijvoorbeeld als zij een omgevingsvisie of  waterschapsverordening maken. In de Omgevingswet staan hierover regels voor overheden. Bijvoorbeeld dat in de definitieve plannen moet staan welke omwonenden, bedrijven en organisaties om hulp of advies zijn gevraagd. En wat het resultaat daarvan is. 

Participatie vaak niet verplicht voor niet-overheden

Wie een plan of idee heeft, is niet verplicht om anderen hierbij te betrekken (participatie). Het mag wel. Maar de gemeenteraad kan besluiten dat bij bepaalde plannen participatie wel verplicht is. 

Onze omgeving maken we samen.
De Omgevingswet.

Participatie.

In Nederland bestaan veel wetten en regels
over onze fysieke leefomgeving.

Vanaf 1 januari 2024 staan
de regels samen in een nieuwe wet.

De Omgevingswet.

Eén wet, één digitaal loket voor informatie en aanvragen.

De Omgevingswet stimuleert dat u
actiever en eerder wordt benaderd...

om mee te denken over
nieuwe plannen in uw buurt.

Of het nu gaat om nieuwe
plannen van de overheid,

van een ondernemer, van uw buren
of van uzelf.

Het is belangrijk om
vroeg met elkaar in gesprek te gaan.

Zo leert u
elkaars wensen en behoeften kennen.

Daarbij kunt u zelf uw omgeving
betrekken bij uw eigen plannen.

Dit kan leiden tot nieuwe creatieve ideeën

of andere oplossingen dan u bedacht had.

De overheid beoordeelt de inbreng
en neemt uiteindelijk de beslissing.

Het is niet altijd mogelijk om
iedereen tevreden te stellen,

maar er kan wel rekening
met elkaar worden gehouden.

Overheden zijn verplicht
om aan participatie te doen...

bij het opstellen van een omgevingsvisie,
omgevingsplan, omgevingsprogramma,

projectbesluit, omgevingsverordening
en waterschapsverordening.

Is de gemeente bezig
met een nieuw omgevingsplan?

Dan moet de gemeente dit
eerst bekend maken.

In die bekendmaking staat hoe de participatie
voor die wijziging van het omgevingsplan eruit ziet.

 En hoe inwoners
daarover kunnen meepraten.

Een initiatiefnemer, diegene met een plan of idee,

wordt aangemoedigd
om aan participatie te doen.

Het is dus niet verplicht.

Er geldt één uitzondering.

Een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin
participatie voor initiatiefnemers wel verplicht is.

Het gaat dan om activiteiten die niet
binnen het omgevingsplan passen...

en waarvoor een vergunning nodig is.

Meer weten over de Omgevingswet
en participatie?

Kijk op de website van
uw gemeente, waterschap of provincie.

Onze omgeving maken we samen.

De Omgevingswet.

Evaluatie Omgevingswet in 2024

Een onafhankelijke commissie gaat vanaf 2024 de Omgevingswet evalueren. De evaluatie moet duidelijk maken hoe de Omgevingswet in de praktijk uitpakt. En of de wet zijn doel bereikt. De evaluatie duurt 5 jaar.