Beter bereikbaar Nederland: forse investeringen in groot onderhoud

Minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen hebben de afgelopen weken met regio’s gesproken over investeringen in weg, water en OV. Door de stikstofproblematiek, een tekort aan personeel, stijgende prijzen in de bouw en beperkte financiële middelen is het op korte termijn niet mogelijk om alle nieuwe plannen voor de aanleg van infrastructuur uit te voeren. Wel zijn een aantal projecten weer een stap verder gekomen.

Zo zetten we de eerste stappen voor de verbreding van de N33 Appingedam-Eemshaven. In de Binckhorst in Den Haag wordt geïnvesteerd in openbaar vervoer en tussen Baarlo en Hout-Blerick worden dijken versterkt, bijgebouwd en verlegd. De focus ligt de komende jaren op groot onderhoud aan de bestaande auto-, spoor- en vaarwegen zoals de IJsselbruggen van de A12, de Friese sporen en de sluizen in de Maas.

Het kabinet investeert de komende jaren meer geld dan ooit in groot onderhoud aan wegen en vaarwegen. Door het pauzeren van 17 weg- en vaarwegprojecten kan geld voor aanleg deels besteed worden aan groot onderhoud en aan aanlegprojecten die wél kunnen worden uitgevoerd maar kampen met grote prijsstijgingen. De gepauzeerde aanlegprojecten blijven nodig om Nederland in de toekomst bereikbaar te houden. De projecten worden weer opgestart op het moment dat stikstofruimte, geld en personeel hiervoor beschikbaar zijn. De komende tijd wordt met regionale overheden gekeken hoe we de komende jaren Nederland zo goed mogelijk bereikbaar kunnen houden.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Nederland moet overal goed bereikbaar zijn. Maar dit is geen vanzelfsprekendheid. Helaas kunnen we op korte termijn veel projecten niet aanleggen, door stikstofproblematiek, stijgende prijzen in de bouw en tekort aan personeel. Tegelijkertijd zien we steeds meer veroudering en storingen aan wegen, bruggen en sluizen. Daarom kiezen we ervoor om ons te richten op wat wél kan op korte termijn en gaan we aan de slag met de grote onderhoudsbeurt van onze wegen, bruggen en sluizen. Zodat we Nederland ook via bestaande wegen, vaarwegen en spoorwegen goed bereikbaar kunnen houden. Zodra het weer kan, bouwen we dan verder op een stevig fundament.”

Verbreding N33 en oeververbinding Appingedam-Eemshaven

In april van dit jaar stelde het kabinet in de kabinetsreactie op de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen 480 miljoen euro beschikbaar voor hoogwaardige infrastructuur in Groningen. Hiervan is 250 miljoen euro bestemd voor het verbreden van de N33 tussen Appingedam en Eemshaven en moet ook voorzien in een oeververbinding. Het project draagt bij aan verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid op dit deel van de N33 en verbetert de bereikbaarheid van de haven en daarmee het goederenvervoer.

De eerste stap is het uitvoeren van een zogenoemd ‘MIRT-onderzoek’. Hierbij onderzoeken Rijk en regio onder andere de opgave, de verschillende oplossingsrichtingen, de kosten en de stikstofopgave. Het onderzoek is naar verwachting eind 2025 afgerond. Daarnaast heeft het rijk 145 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de verbreding van de N33 Midden van Zuidbroek naar Appingedam. Rijk en regio streven naar een zo snel als mogelijke doorstart van dit project en zijn hierover met elkaar in overleg.

Openbaar vervoer versterkt in heel Nederland

Rijk en regio zetten zich er ook samen voor in om het openbaar vervoer in heel Nederland te versterken. Zo werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zeeland samen aan een digitaal platform voor publiek vervoer. Het ministerie reserveert hiervoor 6 miljoen euro. De pilot werd vandaag aangekondigd tijdens de conferentie Bereikbaarheid voor Iedereen in Amersfoort. Het komende jaar wil de provincie samen met de Zeeuwse gemeenten toewerken naar één systeem voor doelgroepenvervoer en reguliere reizigers. De basis van het concept zijn snelle ov-verbindingen door de provincie heen die worden aangevuld met vervoer met busjes naar de wijken toe. Reizigers kunnen straks via een app of via de nieuwe Zeeuwse mobiliteitscentrale hun reis in Zeeland plannen.
 

Staatssecretaris Vivianne Heijnen: “Waar je in Nederland ook woont, je moet naar school, de dokter of je werk kunnen komen. Maar niet overal in Nederland is dezelfde oplossing ook de beste oplossing. Daarom is het belangrijk om samen met regionale bestuurders afspraken te maken over maatwerk. Ik ben trots op de afspraken met Zeeland om samen te werken aan slimme oplossingen voor publiek vervoer in de provincie. Zo zorgen we dat ook in minder dichtbevolkte gebieden de bereikbaarheid op orde blijft.”


In de provincie Zuid-Holland zijn er afspraken gemaakt om de plannen voor een Hoogwaardige Openbaar Vervoerbinding (HOV) tussen Den Haag Centraal en station Voorburg met een aftakking naar Rijswijk verder uit te werken. Dankzij de HOV-verbinding worden de vele nog te bouwen woningen in de wijk CID Binckhorst goed bereikbaar met het ov.

De onderzoeken naar de Lelylijn en de Nedersaksenlijn zijn in volle gang. Verwachting is dat deze eind 2024 kunnen worden afgerond. Voor beide spoorverbindingen geldt dat volgend jaar inwoners opnieuw betrokken worden bij het onderzoek. In de onderzoeken wordt breed gekeken naar verschillende tracés, zodat een betere kosteninschatting kan worden gemaakt.

In Noord-Holland wordt er de komende jaren gewerkt aan station Amsterdam-Zuid. De komende jaren wordt dit station verder ontwikkeld en uitgebreid met een derde perron. Daardoor kunnen meer reizigers gebruik maken van dit station en kunnen internationale treinen hier in de toekomst ook stoppen. De verwachting is dat de werkzaamheden voor het extra perron na 2030 kunnen starten.

Meer waterveiligheid in Limburg

Het Limburgse gebied tussen Baarlo en Hout-Blerick staat voor verschillende opgaven op het gebied van waterveiligheid, natuur en leefbaarheid. Om die opgaven aan te pakken, zijn er in juni 2023 meerdere maatregelen voorgesteld die tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor is een taakstellend budget van 35 miljoen euro vastgelegd.

Volgens de plannen wordt de dijk in Hout-Blerick landinwaarts verlegd. Ook komen er nieuwe dijken in Baarlo Midden en Zuid. Daarbovenop wordt de waterkwaliteit verbeterd, door het aanleggen van kwelgeulen. Dit zijn extra geulen langs het water waarin planten en dieren kunnen leven. Op dit moment worden de plannen concreter uitgewerkt. Zo wordt gekeken of er extra kwelgeulen kunnen worden toegevoegd.

Goederenvervoer

Om het multimodale knooppunt bij Tilburg verder te ontwikkelen is het van groot belang dat Sluis II Wilhelminakanaal wordt aangepakt, zodat daar grotere schepen doorheen kunnen varen. Het Rijk en de regio zetten op korte termijn in op het oplossen van de laatste uitdagingen op het gebied van onder andere stikstof, financiën en capaciteit, zodat de nieuwe sluis kan worden gerealiseerd.

Door het gebruik van sensoren en camera’s kan de capaciteit op spooremplacementen tot wel 25% effectiever benut worden. Een proef op spooremplacement Botlek heeft laten zien dat met deze methode goede resultaten kunnen worden behaald. Daarom komen er nu nieuwe testlocaties in Rotterdam Maasvlakte West, Moerdijk en Amsterdam Houtrakpolder. Het ministerie trekt hier 4,35 miljoen euro voor uit.

Fietsen voor iedereen

Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen fietsen in Nederland. Om het makkelijker te maken om te fietsen, hebben de Rijksoverheid, gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijven in oktober de City Deal Fietsen voor Iedereen getekend. Daarin zijn afspraken gemaakt dat iedereen die wil, op de fiets moet kunnen stappen. Dat betekent niet alleen toegang tot een goede, veilige en passende fiets, maar ook dat er moet worden geïnvesteerd in de vaardigheden om veilig te kunnen fietsen. Om fietsen aantrekkelijk te houden in Nederland fietsland, zijn ook goede fietsroutes van belang. Het jaarlijkse budget van 6 miljoen euro wordt daarom gebundeld ingezet waardoor de komende drie jaar 18 miljoen euro geïnvesteerd wordt in nieuwe doorfietsroutes. De bundeling zorgt ervoor dat meer fietsprojecten eerder en makkelijker opgestart kunnen worden.