Voorjaarsnota 2024

De voorjaarsnota is een update van de begroting voor 2024 en een vooruitblik op de plannen voor 2025 en verder.

Extra geld voor Oekraïne, decentrale overheden en Defensie

Het kabinet trekt extra geld uit voor Oekraïne, decentrale overheden en Defensie. Voor militaire- en humanitaire steun aan Oekraïne komt € 4,4 miljard voor de periode 2024-2026 extra beschikbaar. Decentrale overheden krijgen structureel € 715 miljoen vanaf 2026 om de oploop van de opschalingskorting op het Gemeente- en Provinciefonds af te schaffen, waardoor taken en middelen beter in balans zijn. Defensie ontvangt in 2028 incidenteel € 500 miljoen extra voor versterking van de luchtverdediging en munitie van de eigen krijgsmacht.

Deze extra uitgaven komen uit meevallers op de diverse begrotingen, met als resultaat een gedekte begroting. Het EMU-saldo komt in 2024 uit op -2,5% en in 2025 op -2,8%. De EMU-schuld komt in 2024 uit op 47,2% van het bruto binnenlands product (bbp) en in 2025 op 49,3%.

Dit staat in de Voorjaarsnota 2024 waarmee het kabinet akkoord is gegaan. De nota bevat naast een eerste update van de Miljoenennota 2024 ook een meerjarig beeld van zowel de uitgaven als hoofdlijnen van de inkomsten over 2024 en verdere jaren.

Besluitvorming uitgaven

Het kabinet blijft missionair handelen op belangrijke dossiers die niet kunnen wachten.

Uitgaven

Deel begroting naar volgende jaren

Het kabinet heeft een deel van de begrotingsmiddelen naar volgende jaren geplaatst. Met deze zogeheten kasschuiven wordt de begroting ook realistischer gemaakt. In totaal is € 5,2 miljard euro uit 2024 naar latere jaren geschoven en € 4,1 miljard euro uit 2025. In augustus bekijkt het kabinet of meer nodig is om tot een realistische begroting te komen.

Inkomsten

Het demissionaire kabinet heeft besloten om emissievrije personenauto’s vanaf 2026 korting op de motorrijtuigenbelasting te geven van 40%, aflopend naar 35% in 2029 en 30% in 2030. Zo wil het demissionaire kabinet de aanschaf van emissievrije auto’s de komende jaren verder stimuleren. 

Bij de inkomsten waren dit jaar tegenvallers. De Kamer draaide eind vorig jaar enkele maatregelen uit het Belastingplan terug. Bijvoorbeeld:

  • het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen;
  • het afschaffen van energiebelasting voor zware industrie.

Dit kostte de staat een € 0,5 miljard in 2025 en bijna € 1 miljard structureel. Voor de dekking van deze tegenvallers heeft het kabinet in deze Voorjaarsnota een gedekt pakket afgesproken. Bijvoorbeeld een hogere energiebelasting voor de hogere schijven en een vermindering op de mkb-winstvrijstelling. Op dit moment is dit nog een technische invuling. Dit betekent dat een nieuw kabinet deze dekking in augustus opnieuw kan bekijken en op een andere manier kan dekken. 

EMU-saldo

Het EMU-saldo voor 2024 wordt geraamd op -2,5% van het bbp. Dit is iets gunstiger dan de raming in de Miljoenennota 2024. Deze verbetering komt voor een deel doordat de planning van meerjarige uitgaven naar latere jaren is geschoven, waardoor deze middelen later tot besteding komen. Dit betekent ook dat deze uitgaven doorwerken in het EMU-saldo in latere jaren. De verwachting is dat het EMU-saldo in 2025 uitkomt op -2,8%. De EMU-schuld komt in 2024 uit op 47,2% en in 2025 op 49,3% van het bruto binnenlands product (bbp). 

Met de voorstellen uit deze Voorjaarsnota heeft het kabinet een evenwichtig pakket van uitgaven en inkomsten gemaakt, dat valt binnen de Europese begrotingsregels in 2024 en 2025. Het is aan een volgend kabinet om in deze context verdere keuzes te maken.

Raming EMU-saldo

Raming EMU-saldo
EMU-saldo
2024-2,5%
2025-2,8%
2026-4,0%
2027-2,6%
2028-3,0%
2029-3,0%
Ministerie van Financiën Brontabel als csv (84 bytes)

Raming EMU-schuld

Raming EMU-schuld
EMU-schuld
202447,2%
202549,3%
202651,4%
202752,3%
202853,7%
202955,0%
Ministerie van Financiën Brontabel als csv (85 bytes)