Participatiewet: informatie voor gemeenten

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. En waar nodig ondersteund wordt. Hiervoor krijgen gemeenten budget van de Rijksoverheid. Ook informeert de Rijksoverheid gemeenten over de financiering Participatiewet en het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz 2004).

Participatiewet: taak voor gemeenten

De gemeente is verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze groeiende doelgroep ondersteuning biedt zodat zij aan de slag gaan. Waar nodig is er ondersteuning om het salaris aan te vullen (inkomensondersteuning).

Extra informatie Participatiewet

Het ministerie van SZW heeft voor gemeenten een aantal publicaties beschikbaar gesteld. Hierin staat informatie die helpt bij het uitvoeren van gemeentelijke taken op grond van de Participatiewet. De volgende publicaties zijn beschikbaar:

  • Cliënten met een beperking; informatie voor gemeenten over loonkostensubsidie, loonwaardebepaling en beschut werk voor mensen die in een volledige baan niet het minimumloon kunnen verdienen.
  • Recht en de hoogte uitkering; informatie voor gemeenten om het recht op een uitkering en de hoogte ervan vast te stellen. Waaronder informatie over de Individuele inkomenstoeslag en de Individuele studietoeslag.
  • Bijzondere bijstand; informatie voor gemeenten over de bijzondere bijstand, noodzakelijke bijstand en bijstand in natura.
  • Verplichtingen cliënten; informatie voor gemeenten over bijvoorbeeld de plichten van bijstandsgerechtigden om werk te zoeken (arbeids- en re-integratieverplichtingen);
  • Verplichtingen gemeenten; informatie over de verordeningen die gemeenten moeten maken voor de Participatiewet. Sinds 2015 gelden hiervoor bijvoorbeeld regels voor de tegenprestatie, individuele inkomenstoeslag en voor het opleggen van maatregelen.

Budgetten Participatiewet

De verantwoordelijkheid voor de Participatiewet ligt bij de gemeenten. Ook de financieringssystematiek sluit hierbij aan. De budgetten worden vooraf door het Rijk verdeeld over de gemeenten.