Financiering Participatiewet

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet ligt bij gemeenten. Ook de financieringssystematiek sluit hierbij aan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid berekent vooraf welk budget in totaal nodig is om alle bijstandsuitkeringen te betalen. Vervolgens wordt dit budget verdeeld over gemeenten. Hierbij wordt van alle huishoudens in een gemeente de kans op bijstand ingeschat.

Informatie budgetten Participatiewet voor gemeenteambtenaren

Verantwoording (Beeld van de Uitvoering)

Gemeenten dienen verantwoording af te leggen over het Beeld van de Uitvoering. Hierbij zijn de volgende stukken van belang:

Raming macrobudget

Informatie over het landelijk macrobudget voor de bekostiging van onder andere algemene bijstand en loonkostensubsidie.

Tools inschatting bijstellingen in macrobudget

Na de voorlopige vaststelling van het macrobudget (in oktober voor het uitkeringsjaar) wordt het budget nog 2 keer bijgesteld:

  1. In april van het uitkeringsjaar publiceert de Rijksoverheid het nader voorlopige budget.
  2. In oktober van het uitkeringsjaar stelt de Rijksoverheid het budget definitief vast.

De Rijksoverheid ontwikkelde 2 rekentools. Met de tools kunnen gemeenten op basis van openbaar beschikbare gegevens een eigen inschatting maken van de ontwikkelingen in het macrobudget:

  1. Tool nader voorlopig budget 
  2. Tool definitief budget 

In de publicatie Eerder inzicht in de ontwikkeling van het macrobudget? Gebruik de rekentools!, vindt u een toelichting op de tools. 

Beschrijving verdeelsystematiek bijstandsbudget en budget loonkostensubsidies

Informatie over de totstandkoming van de budgetverdeling met een algemene omschrijving van de verdeelsystematiek en informatie over het objectieve verdeelmodel.

Rekentool verdeelmodel bijstandsbudgetten

De rekentool biedt informatie over het door het verdeelmodel voorspelde aantal huishoudens in de bijstand. Het voorspelde aantal bijstandshuishoudens vormt samen met de prijscomponent de basis voor het objectief bijstandsbudget van gemeenten.

U vindt op deze website de uitgebreide rekentool behorend bij:

Verdeling loonkostensubsidie op basis van gerealiseerde uitgaven

Vanaf 2022 wordt de loonkostensubsidie (LKS) over gemeenten verdeeld op basis van gerealiseerde uitgaven. Eerder ging dit via het ‘verdeelmodel bijstand’. In het rapport van SEO Economisch Onderzoek en Atlas Research staat een onderbouwing van de bijstandsbudgetten voor 2022.

De nieuwe manier van financieren heeft gevolgen voor de verdeling van het macrobudget 2022. In het document ‘Effecten op budget bijstand en LKS’ staan de effecten per gemeente.

Financiering Bbz 2004

Informatie over de verschillende manieren waarop de Bbz 2004 financiert.

Budgetoverzichten

Per gemeenten zijn de budgetten en uitgaven vanaf 2004 voor de Gebundelde Uitkering en de Bbz op een rij gezet. Vanaf 2018 worden de complete Sisa-gegevens weergegeven, met de uitsplitsing van besteding en baten naar de afzonderlijke wetten: Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Loonkostensubsidie.

Ook is er een overzicht van veelgevraagde publicaties voor u beschikbaar.

Beschikkingen en betaalspecificaties

Voor het opvragen van betaalspecificaties en beschikkingen kunt u een mail sturen naar de Helpdesk Bekostiging: helpdeskbekostiging@minszw.nl.

Vragen over financiering Participatiewet

Voor vragen over de financiering van de participatiewet kunt u een mail sturen aan financieringparticipatiewet@minszw.nl