Financiering Participatiewet

De verantwoordelijkheid voor de Participatiewet ligt bij de gemeenten. Ook de financieringssystematiek sluit hierbij aan. De budgetten worden vooraf door het Rijk verdeeld over de gemeenten. Dit geeft gemeenten een prikkel om zoveel mogelijk mensen uit een uitkering te houden.

Informatie budgetten Participatiewet voor gemeenteambtenaren

Verantwoording (Beeld van de Uitvoering)

Gemeenten dienen verantwoording af te leggen over het Beeld van de Uitvoering. Hierbij zijn de volgende stukken van belang:

Raming macrobudget

Informatie over het landelijk macrobudget voor de bekostiging van onder andere algemene bijstand en loonkostensubsidie.

Beschrijving verdeelsystematiek bijstandsbudgetten

Informatie over de totstandkoming van de budgetverdeling met een algemene omschrijving van de verdeelsystematiek en informatie over het objectieve verdeelmodel.

Rekentool verdeelmodel bijstandsbudgetten

De rekentool biedt informatie over het door het verdeelmodel voorspelde aantal huishoudens in de bijstand. De rekentool wordt voor eind 2019 nog uitgebreid met informatie over de prijscomponent. Het voorspelde aantal bijstandshuishoudens vormt samen met de prijscomponent de basis voor het objectief bijstandsbudget van gemeenten.

U vindt op deze website de uitgebreide rekentool behorend bij:

Financiering Bbz 2004

Informatie over de verschillende manieren waarop de Bbz 2004 financiert.

Budgetoverzichten

Per gemeenten zijn de budgetten en uitgaven vanaf 2004 voor de Gebundelde Uitkering en de Bbz op een rij gezet. Vanaf 2018 worden de complete Sisa-gegevens weergegeven, met de uitsplitsing van besteding en baten naar de afzonderlijke wetten: Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Loonkostensubsidie.

Ook is er een overzicht van veelgevraagde publicaties voor u beschikbaar.

Beschikkingen en betaalspecificaties

Voor het opvragen van betaalspecificaties en beschikkingen kunt u een mail sturen naar de Helpdesk Bekostiging: helpdeskbekostiging@minszw.nl.

Vragen over financiering Participatiewet

Voor vragen over de financiering van de participatiewet kunt u een mail sturen aan financieringparticipatiewet@minszw.nl