Indiening Beeld van de Uitvoering 2021 – informatie voor gemeenten

Voor 1 maart 2022 dient het College van B&W het Beeld van de Uitvoering over 2021 in het kader van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004, de WWIK (alleen baten) en de Tozo bij de minister van SZW in. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2021 en vergt geen controleverklaring van de gemeentelijke accountant.

Ten opzichte van 2020 bevat het Beeld van de Uitvoering 2021 een aantal wijzigingen. De eerste twee wijzigingen hebben betrekking op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). In het Beeld van de Uitvoering 2020 werden gegevens voor de Tozo 1 tot en met 3 uitgevraagd. Ten opzichte daarvan zijn de Tozo 4 en Tozo 5 aan het Beeld van de Uitvoering 2021 toegevoegd.

Bij de Tozo is de post met betrekking tot de vorderingen levensonderhoud die samenhangen met voorschotten die vóór de datum van publicatie van de Tozo (22 april 2020) zijn verstrekt, komen te vervallen. Deze post was voor 2020 eenmalig aan het formulier toegevoegd.

Ten slotte is de uitvraag voor de bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart (Bob) bij de BBZ aangepast, omdat er vanaf 2021 geen vergoeding meer is voor uitvoeringskosten en alleen de onderzoekskosten nog worden vergoed.

Elke gemeente heeft een brief ontvangen met daarin een unieke code, die gebruikt dient te worden bij het invullen van het formulier van het Beeld van de Uitvoering 2021. Voor het invullen van het formulier van het Beeld van de Uitvoering 2021 is een recente versie van de Adobe Reader nodig. Na invulling en ondertekening verzendt de gemeente het formulier naar het ministerie via een standaard mailprogramma, bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Indien het ministerie van SZW het Beeld van de uitvoering 2021 niet voor 1 maart 2022 heeft ontvangen, kan dit leiden tot opschorting van de maandelijkse voorschotten van de Participatiewet aan de gemeente. Van opschorting kan enkel worden afgeweken wanneer uitstel van indiening is verleend door SZW als gevolg van overmacht of wanneer SZW het Beeld van de Uitvoering 2021 op het moment van besluitvorming over opschorting van de betaling alsnog juist en volledig heeft ontvangen.