Zorgplicht en samenwerken scholen in passend onderwijs

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. Scholen werken daarbij samen in een bepaalde regio. Deze regionale samenwerkingsverbanden zorgen er bijvoorbeeld voor dat alle scholen in de regio dezelfde basisondersteuning aanbieden.

Zorgplicht scholen

Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, altijd een plek krijgt op:

 • de school van eigen keuze;
 • een andere gewone school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden. Dit gaat in overleg met de ouders;
 • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. Bijvoorbeeld omdat er geen passend onderwijs voor ze is.

Samenwerken van scholen gewoon en speciaal onderwijs

Gewone scholen en scholen uit het speciaal onderwijs werken samen. Zo kunnen ze:

 • de basisondersteuning op alle scholen in de regio vaststellen;
 • alle kinderen een passende onderwijsplek bieden;
 • extra onderwijsondersteuning regelen;
 • kinderen die dat nodig hebben een plek bieden in het speciaal onderwijs;
 • het budget voor extra begeleiding op school verdelen.

Hierover maken de scholen afspraken. De afspraken staan in het ondersteuningsplan.

Toezicht houden op verantwoordelijkheid van scholen

De Inspectie voor het onderwijs houdt toezicht op de samenwerking door scholen. Dit om de kwaliteit en de werkwijze van de samenwerking te garanderen.

De Onderwijsinspectie controleert of:

 • de samenwerkingsverbanden hun taken goed uitvoeren;
 • ze hun budget voor extra hulp aan leerlingen eerlijk en goed verdelen;
 • ze organisatorisch goed functioneren.