Versterking politiefunctie

De politiefunctie is breder dan wat de politie allemaal doet. Het gaat bij de politiefunctie om handhaving van gezamenlijke normen en regels en bescherming van ieders veiligheid, zo nodig zelfs door dwang. Behalve de politie hebben ook anderen zoals, bijvoorbeeld buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), de Koninklijke Marechaussee, particuliere beveiligingsbedrijven en banken hierin een rol. Ook als burger ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen en elkaars veiligheid, bijvoorbeeld door je huis tegen inbraak te beschermen, want aan veiligheid moeten we met elkaar werken. 

Hoe we de politiefunctie voor de komende jaren willen vormgeven, gaat iedereen aan. Daarom heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid heel veel mensen gevraagd om hierover mee te denken, van wetenschappers en ervaringsdeskundigen tot en met mensen die gewoon willen dat het veilig is op straat. De rode draad uit al die gesprekken en bijdragen staat in het white paper versterking van de politiefunctie. Dat is op 7 december 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Een toegankelijke samenvatting van het white paper vind je hier.

Vergroot afbeelding
Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid - fotograaf Rugter Rog

Whitepaper politiefunctie (publieksversie visual)

Op 7 december 2023 is het white paper ‘Versterking van de politiefunctie’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is een toegankelijke publieksversie waarin de rode lijnen van het white paper zijn weergegeven.

Kamerbrief bij White paper Politiefunctie

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. Zij gaat daarbij in op de toekomst van de politiefunctie en de uitvoering van de politietaak.

White paper politiefunctie

De white paper bevat de uitgangspunten en ontwikkelingsagenda voor de toekomst van de politiefunctie en de uitvoering van de politietaak.

Bijlage I: Wat komt er op de politiefunctie af?

Bijlage bij de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. De bijlage gaat over ontwikkelingen en hun mogelijke invloed en gevolgen voor de toekomst van de politiefunctie en de uitvoering van de politietaak.

Bijlage II: Wat hebben we te beschermen?

Bijlage bij de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. De bijlage beschrijft verschillende kernwaarden in relatie tot de politiefunctie: (1) de beginselen van de rechtsstaat, (2) democratische waarden, (3) het geweldsmonopolie en (4) de lokale verankering van de politiefunctie.

Bijlage III: Wat hebben we gedaan?

Bijlage bij de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. De bijlage gaat over een verkennend onderzoek van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) naar de toekomst van de politiefunctie.

De politiefunctie in een explosieve en hyperdiverse veiligheidssamenleving - Maartje van der Woude

Essay over de politiefunctie.

Blauw voor een betere buurt - Smulders, Janssen & Vermeulen

Een klein wonder ‘van onderop’. Zo zou je de bijzondere samenwerking tussen politie, bewoners en de gemeente in Rotterdam wel mogen typeren. Onder de noemer ‘Buurt Bestuurt’ werken bewoners, gemeente en politie actief samen aan een veilige, schone en leefbare wijk. Het initiatief voor die samenwerking werd enkele jaren geleden genomen door een wijkagent en buurtbewoners in het Nieuwe Westen en groeide langzaam maar zeker uit tot een stadsbrede aanpak. Via een buurtcomité worden bewoners betrokken bij de besluitvorming over de veiligheid in hun buurt en zijn ze medeverantwoordelijk voor het buurtplan, waaraan ook politie en gemeente zich committeren. ‘Buurt bestuurt’ behaalde al vele positieve resultaten: gemeenschappelijke tuinen zijn vernieuwd, evenals straat- en tegelwerk, parkeerproblemen zijn aangepakt, waterpunten aangelegd en straatverlichting vernieuwd. Het veiligheidsgevoel neemt toe.

Een politie die burgers bindt aan de publieke zaak - Guus Meershoek

Veiligheidsfunctie in Nederland - Erwin Muller

In dit essay wordt er in gegaan op de politiefunctie in de toekomst. Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt een beeld gegeven over de politiefunctie in ongeveer 2040 en waaraan de politiefunctie dan moet voldoen. De politiefunctie wordt gedefinieerd als “het in en maatschappelijk system handhaven van gezamenlijke normen en regels en het beschermen van ieders veiligheid, zo nodig door dwang”. Daarbij worden de volgende functies onderscheiden: • Beschermende functie: het handhaven van de rechtsorde in de vorm van gezamenlijke wetten, regels en normen zonder aanzien des persoons. • Begrenzende functie: het beperken, beëindigen en corrigeren van onwettig en/of ongeoorloofd gedrag. • Bekrachtigende functie: het stimuleren van gewenst gedrag en het vergroten van weerbaarheid door middel van preventie.

IAT analyse Politiefunctie

Het Informatie-analyseteam (IAT) heeft in opdracht van de Nationale Politie en het Ministerie JenV in de periode februari - mei 2023 een analyse gedaan naar de politiefunctie en de maatschappelijke context daarvan. Deze infographic bevat de samenvatting van de belangrijkste bevindingen. De delen van deze analyse die gebaseerd zijn op microdata van het CBS zijn gepubliceerd op de website van het CBS. N.B. zie de kanttekeningen voor de beperkingen van deze analyse.

Transformatieve politie - Albert Meijer

Transformatieve politie. Over de politiefunctie, nieuwe maatschappelijk conflicten en de just transition Essay t.b.v. visie op de politiefunctie geschreven op verzoek van het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV) van het ministerie van J&V.

Visie op de politiefunctie

Visie op de politiefunctie. Verkennend kwalitatief onderzoek onder burgers. Het centrale doel van onderzoek was het verkrijgen van inzicht in hoe burgers denken en voelen over de politiefunctie in onze samenleving: nu en in de toekomst. Dit in het algemeen (welke partijen moeten een rol spelen en welke rol is dat) maar, in tweede instantie, ook toegespitst op de politie. Op basis van de resultaten van het onderzoek zoals er in dit rapport wordt beschreven.

Trends en factoren relevant voor de politiefunctie in 2040 - Kaarten De Argumentenfabriek

Deze kaart beschrijft trends- en factoren die van invloed zijn op de politiefunctie in Nederland in 2040. Hiernaast zijn er nog twee ‘trends en factorenkaarten’, met hierop (1) een specifieke analyse van factoren die spelen rondom innovatie en (2) trends en factoren die relevant zijn bij het nadenken over de rol die partijen kunnen spelen in het uitvoeren van de politiefunctie.

Een ethische reflectie op de politiefunctie van de toekomst- goed, juist en integer - Hafez Ismaili M’hamdi

De vraag die in dit essay voorligt is: wat behelst de politiefunctie in de toekomst?

Constraints and keys for the interpretation of the foreseeable strategic evolutions of police systems in Spain and Portugal

This study was commissioned by the directorate general of Police and Security Regions of the Ministry of Justice and Security of the Kingdom of The Netherlands under the ARVODI 2018 General Terms and Conditions for the provision of Assignments to perform Services. This study will be used by the ministry in the context of a public debate concerning the strategic projections on policing in The Netherlands (de visie op de politiefunctie).