Organisatieproblemen bij Landelijke Eenheid aangepakt en gemonitord

De organisatie van de Landelijke Eenheid van de nationale politie moet beter op orde. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de Korpschef gevraagd een programmatische aanpak in te zetten. Dat wordt zowel intern als extern gemonitord op uitvoering en resultaat. Extern gezaghebbend advies wordt gevraagd over de gehele aanpak om de basis van de organisatie op orde te krijgen, inzicht te geven in het verbeteren van leiderschap en cultuur en het versterken van de sturing en monitoring.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid / Robert Huiberts

Dat schrijft minister Grapperhaus vandaag aan de Tweede Kamer in reactie op een eerste deelrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar aanleiding van signalen over mogelijke misstanden bij verschillende onderdelen van de Landelijke Eenheid.

De Landelijke Eenheid is onder meer belast met de aanpak van georganiseerde criminaliteit en terrorisme in ons land. In 2019 is de Inspectie op verzoek van minister Grapperhaus begonnen met het onderzoek naar aanleiding van signalen over ongewenst gedrag, een verkeerde stijl van leiderschap, machtsmisbruik en onprofessioneel handelen bij verschillende onderdelen van de organisatie. De minister noemt het rapport van de Inspectie ,,indringend’’. Het bevestigt volgens hem (een deel van de) eerdere signalen die indertijd aanleiding voor hem waren de Inspectie te vragen hier onderzoek naar te doen.

Het eerste deelrapport gaat over de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de Landelijke Eenheid en in het bijzonder de afdeling Landelijk internationaal rechtshulpcentrum (LIRC) en het Team Criminele Inwinning (TCI). Reeds ingezette verbeteringen zijn volgens de Inspectie het meeste nu zichtbaar bij het TCI dat zich bezig houdt met inwinnen, verifiëren en verwerken van criminele informatie. Meer verbeteringen moeten nog gebeuren bij het LIRC dat verantwoordelijk is voor de internationale informatie-uitwisseling in de opsporing. Zo concludeert de Inspectie dat bij het LIRC na de vorming van de Nationale Politie problemen zijn ontstaan door twee trajecten tegelijk door te voeren; zowel ‘basis op orde krijgen’ als overgaan tot ‘een verbreding van het takenpakket’.

Minister Grapperhaus deelt de conclusie van de Inspectie dat de gesignaleerde problematiek inmiddels is opgepakt door de Landelijke Eenheid, maar dat de organisatie nog een lange weg heeft te gaan.

,,Het is van belang dat zowel medewerkers als ook de partners van de Landelijke Eenheid vertrouwen hebben in de gekozen aanpak en betrokken worden bij de verbeteringen. Ik heb de Korpschef gevraagd hierop toe te zien en mij periodiek over de voortgang van dit traject te informeren.’’

aldus de minister.

Voor de verdere aanpak van de problemen bij de Landelijke Eenheid wordt nu de programmatische aanpak ingezet. Om deze aanpak te versterken, voor monitoring en waar nodig bijsturing zal de Korpschef het managementteam van de Landelijke Eenheid ook op korte termijn uitbreiden met een extra lid. Minister Grapperhaus heeft er vertrouwen in dat zo invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen van de Inspectie en wezenlijke stappen in de goede richting worden gezet bij de Landelijke Eenheid. Daarbij wordt de Inspectie gevraagd om later nog te onderzoeken de aangekondigde programmatische aanpak heeft geleid tot de gewenste effecten.