Positie mensen met een beperking verbeteren (VN-verdrag Handicap)

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. De Rijksoverheid zet zich hiervoor in. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat scholen of werkgevers mensen met een beperking uitsluiten.

Voorschriften VN-verdrag Handicap

In het VN-verdrag Handicap staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het draait om alle mogelijke onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Zoals werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding. Het gaat daarbij om mensen met langdurige lichamelijke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen. In het verdrag staan geen nieuwe rechten.

VN-verdrag Handicap geldig in Nederland

Om het verdrag geldig te maken (ratificeren) in Nederland heeft het parlement twee wetten aangenomen. Namelijk een wet om het verdrag goed te keuren en een wet om het verdrag uit te voeren.

Daarom is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) aangepast. U leest hier meer over op de pagina Gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte. En de Kieswet is gewijzigd. Hierin staat nu dat per 1 januari 2019 stemlokalen voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Uitvoering VN-Verdrag Handicap

In Nederland is al veel geregeld zodat mensen met een beperking kunnen meedoen. Maar het kan nog beter. Dat kan bijvoorbeeld hierdoor:

 • zorgen dat informatie via websites, apps en portals toegankelijk is voor iedereen;

 • informatie aanbieden in heldere, begrijpelijke taal;

 • drempels wegnemen in restaurants, winkel, musea of bij poppodia, natuurgebieden en festivals. Bijvoorbeeld door gangpaden en ruimtes gelijkvloers te maken. Of een menukaart in braille aan te bieden;

 • een richtlijn ontwikkelen voor toegankelijk bouwen en verbouwen. Dan is voor iedereen in het ontwikkel- en bouwproces duidelijk wanneer een gebouw goed toegankelijk is. En welke maatregelen daarvoor nodig zijn;

 • de toegankelijkheid van het openbaar vervoer verbeteren. Zo moeten in 2030 alle stations toegankelijk zijn gemaakt;

 • in het bedrijf werkplekken aanpassen en een divers aannamebeleid voeren;

 • in het onderwijs de ondersteuning en begeleiding verbeteren.

Progamma Onbeperkt meedoen

Het programma Onbeperkt meedoen is bedoeld om het VN-Verdrag verder uit te voeren. Hieraan doen gemeenten, Rijk, ondernemers, werkgevers en mensen met een beperking mee. Het verdrag wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende  thema’s: 

 • bouwen en wonen;
 • werk;
 • onderwijs;
 • vervoer;
 • zorg en ondersteuning;
 • participatie en toegankelijkheid;
 • het Rijk als organisatie.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de uitvoering van het verdrag in Nederland. Op de website van het College staat meer informatie over de taken van het College voor de Rechten van de Mens.