Medezeggenschap cliënten in de zorg

Een cliënt of patiënt van een zorginstelling kan meepraten over het beleid via de cliëntenraad. De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten.

Belangrijkste rechten cliëntenraad

Een cliëntenraad heeft verschillende rechten: 

Recht op informatie

Een zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die het nodig heeft om de belangen van patiënten en cliënten te behartigen.

Recht op overleg

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.

Recht om te adviseren

De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.

Recht van instemming

De cliëntenraad moet vooraf instemmen met bestuursbesluiten die directe gevolgen hebben voor cliënten. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg of de dagbesteding. 

Recht van enquête bij wanbeleid

De cliëntenraad heeft het recht om de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam te vragen mogelijk wanbeleid van een zorginstelling te onderzoeken.

Recht om een  bestuurslid voor te dragen

De cliëntenraad mag ten minste één persoon voordragen voor de benoeming als lid van de Raad van Toezicht. Ook mag de cliëntenraad advies geven over een profielschets voor een bestuurslid van de zorginstelling en voor een lid van de Raad van Toezicht.

Zorginstellingen met verplichte cliëntenraad

Alle instellingen in de gezondheidszorg met meer dan 10 personeelsleden moeten een cliëntenraad instellen. Voor de eerstelijnszorg zonder 24 uurszorg ligt de grens op 25 personeelsleden, bijvoorbeeld bij grote huisartsenpraktijken en tandartspraktijken.

Wetgeving medezeggenschap in de zorg

Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Meer informatie over over cliëntenraad en medezeggenschap

Wilt u als lid van een cliëntenraad advies over medezeggenschap en belangenbehartiging? Neem dan contact op met een van de steunpunten of koepelorganisaties voor cliëntenraden (bijv. LOC, LSR, Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg of KansPlus). Ook cliënten van een zorginstelling kunnen hier terecht voor informatie en advies over zorgverlening en patiëntenrechten.