Medezeggenschap cliënten in de zorg

Als cliënt of patiënt van een zorginstelling kunt u meepraten over het beleid van uw instelling. Dit kan via de cliëntenraad.

Cliëntenraad zorginstelling

De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Rechten Cliëntenraad

Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten. Dat zijn: 

Recht op informatie

De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.

Recht op overleg

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.

Recht om te adviseren

De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.

Recht van enquête

Een zorginstelling die een stichting of een vereniging is, neemt in haar statuten een cliëntvertegenwoordigend orgaan op die zij het recht van enquête geeft. De zorginstelling kan daarvoor niet alleen de cliëntenraad aanwijzen, maar ook een ander cliëntvertegenwoordigend orgaan. Bijvoorbeeld een cliëntenorganisatie. Via het enquêterecht kan dit orgaan de Ondernemingskamer vragen een onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid in een zorginstelling.

Bindende voordracht bestuurslid

De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. Hij mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht.

Zorginstellingen met verplichte cliëntenraad

Instellingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg of verslavingszorg moeten een cliëntenraad hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • algemene ziekenhuizen;
  • psychiatrische ziekenhuizen;
  • instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ);
  • instellingen voor mensen met een lichamelijke en verstandelijk beperking;
  • verzorgingshuizen en verpleeghuizen;
  • andere instellingen die zorg leveren op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze kunt u vinden op de website van het CIBG - Toelating zorginstellingen. Het CBIG bepaalt of een instelling aan de wettelijke eisen voldoet.

Wetgeving medezeggenschap in de zorg

Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Cliënten krijgen meer inspraak vanaf 2020

Vanaf 1 juli 2020 verandert de Wmcz. De cliëntenraden krijgen extra rechten en er komt een nieuwe vorm van medezeggenschap. Instellingen waarin cliënten langdurig verblijven zijn verplicht hun cliënten en hun vertegenwoordigers inspraak te geven in zaken die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven.

Informatie en advies aanvragen over cliëntenraad en medezeggenschap

Wilt u als lid van een cliëntenraad advies over medezeggenschap en belangenbehartiging? Neem dan contact op met een van de steunpunten of koepelorganisaties voor cliëntenraden (bijv. LOC, LSR, NCZ of KansPlus). Ook cliënten van een zorginstelling kunnen hier terecht voor informatie en advies zorgverlening en patiëntenrechten.

Patiënt dichter bij besluitvorming zorginstelling

Patiënten krijgen meer te zeggen over het beleid van zorginstellingen. Cliënten kunnen op deze manier meedenken over de organisatie van de zorgverlening. Bijvoorbeeld het aanbod aan maaltijden in ziekenhuizen. Dat staat in het wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018 dat op 20 december 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd.