Kwaliteitseisen zorginstellingen

Alle zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Ze moeten bijvoorbeeld het zorgplan met cliënten bespreken, medezeggenschap regelen en een klachtenregeling hebben. Dit staat in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wettelijke eisen zorginstellingen

Een aantal voorbeelden van de wettelijke eisen voor zorginstellingen:

  • verantwoorde zorg leveren die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de beroepsgroep;
  • alleen BIG-geregistreerde zorgverleners mogen bepaalde voorbehouden handelingen uitvoeren;
  • bespreken van het zorgplan met cliënten;
  • medezeggenschap regelen;
  • beschikken over een klachtenregeling.

De eisen staan in de volgende wetten:

  • de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  • de Wet BIG;
  • de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
  • de Wet toelating zorginstellingen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of nieuwe zorgaanbieders aan deze verplichtingen voldoen.

WTZi toelating

Zorginstellingen hebben een toelating nodig. Dit staat in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Met een WTZi-toelating mogen zij zorg aanbieden die wordt vergoed via de zorgverzekering of Wlz.

Bij de aanvraag voor de WTZi-toelating wordt getoetst of de instelling aan bepaalde eisen voldoet. Een van de belangrijkste eisen is de bereikbaarheid van spoedzorg. Ook transparantie is belangrijk. Hoe zit het bestuur in elkaar en hoe wordt de instelling dagelijks geleid? De eisen staan in het Uitvoeringsbesluit WTZi en de Beleidsregels WTZi.

Kwaliteitskeurmerk zorginstelling

Een zorginstelling kan een keurmerk voor kwaliteit hebben. Zo’n keurmerk geeft aan wat kwaliteit inhoudt en hoe de kwaliteit wordt gemeten. Er zijn verschillende kwaliteitskeurmerken voor zorginstellingen.

Minder regels in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Personeel moet minder tijd kwijt zijn aan papierwerk. Zodat er meer tijd overblijft voor de zorg van de cliënt. Daarom is het experiment 'regelarme zorginstellingen' (ERAI) gestart. Hiervoor zijn de regels bekeken die misschien overbodig zijn. Blijkt dat regels afgeschaft kunnen worden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg? Dan verdwijnt de regel voor de hele zorgsector. Op de website In voor zorg kunt u de voortgang van het experiment regelarme zorginstellingen volgen.

Meer informatie over de aanpak van onnodige administratieve lasten in de zorg vindt u in het onderwerp Regeldruk in de zorg.