Regeldruk voor medeoverheden

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen regeldruk ervaren. Bijvoorbeeld door ingewikkelde regelgeving van het Rijk. 

Rijk vermindert regeldruk voor medeoverheden

Het Rijk heeft de afgelopen jaren al heel wat gedaan om de regeldruk voor medeoverheden te verminderen:

  • Het Rijk voert nieuwe wetgeving zoveel mogelijk op vaste momenten in. Hierdoor worden gemeenten en provincies niet meer 'overvallen'.
  • De verantwoording van gemeenten en provincies aan het Rijk is eenvoudiger geworden.
  • Er zijn minder specifieke uitkeringen aan gemeenten en provincies. De financiering verloopt vaker via het gemeentefonds en het provinciefonds.

Het Rijk blijft werken aan de vermindering van regeldruk door:

  • Het (interbestuurlijk) toezicht te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld door minder gegevens op te vragen bij medeoverheden;
  • Wetgeving voor medebewind waar mogelijk te vereenvoudigen. Waar dat kan stelt het Rijk minder strikte regels op. Hierdoor hebben provincies en gemeenten meer vrijheid in de uitvoering van deze taken.

Medeoverheden verminderen regeldruk

Provincies, gemeenten en waterschappen nemen onder andere de volgende maatregelen om regeldruk te verminderen:

  • samenvoegen en makkelijker maken van modelverordeningen;
  • makkelijker maken van het WOZ-proces;
  • makkelijker maken van subsidieaanvragen en verantwoording;
  • verminderen toezichtlasten (onder andere door inzet van Inspectieview);
  • vaker mediation gebruiken.

Voor deze plannen werkt het Rijk samen met: