Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De Rijksoverheid wil de bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting van Nederland bevorderen. Rijksprojecten en –programma’s hiervoor staan in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Het Rijk werkt intensief samen met provincies, gemeenten, vervoerregio’s en waterschappen aan de projecten. 

Spelregels MIRT: omschrijving rollen en taken

In de MIRT Spelregels staan de werkwijze, rollen en taken van de betrokken partijen. Ook staan de besluitvormingsvereisten van het Rijk erin die nodig zijn om te beslissen over een financiële Rijksbijdrage. Die zijn voornamelijk afkomstig uit het Mobiliteitsfonds (voor bereikbaarheidsopgaven). Of het Deltafonds (voor opgaven rond waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit).

MIRT Overzicht

Het MIRT Overzicht geeft inzicht in de achter­grond, stand van zaken en de planning van projecten en programma’s. Ieder jaar wordt het MIRT Overzicht op Prinsjesdag aangeboden aan de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer). Het is dan een bijstuk bij de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bekijk de meest recente en oudere MIRT Overzichten

MIRT-cyclus

De afdeling MIRT heeft een cyclische jaaragenda met een aantal belangrijke momenten.

Ieder voorjaar vinden onder regie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving (BOL) plaats. De minister en staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaan dan op werkbezoek bij alle MIRT-regio’s (Noordwest Nederland, Zuidwest Nederland, Zuid Nederland, Oost Nederland en Noord Nederland). Tijdens deze bezoeken worden procesafspraken gemaakt.

Na deze werkbezoeken en vóór het zomerreces vindt het Commissiedebat MIRT plaats met de Tweede Kamer. In de MIRT Kamerbrief staat de voortgang van alle projecten en programma’s.
Op Prinsjesdag wordt het MIRT Overzicht bij de begroting van het Ministerie van IenW aan de Staten-Generaal aangeboden.

Na Prinsjesdag volgen in het najaar de Bestuurlijke Overleggen (BO) MIRT. Samen met de minister van BZK  gaan de minister en staatssecretaris van IenW in gesprek met regionale bestuurders en worden investeringsafspraken gemaakt.

Aan het eind van het jaar overleggen de minister en staatssecretaris van IenW en de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer in het zogenoemde Nota Overleg MIRT over de stand van zaken van alle projecten en programma’s. Voorafgaand aan dit overleg wordt hierover een MIRT Kamerbrief verzonden.

Leerplatform MIRT

Het Leerplatform is een netwerk van en voor mensen die betrokken zijn bij MIRT-projecten. Het MIRT staat voor een brede, gezamenlijke aanpak. Via dit platform delen we kennis, ervaringen en dat wat ons inspireert. Want samen werken we aan ruimtelijk economische-, water-, mobiliteits-,  duurzaamheids- en leefbaarheidsopgaven. Iedereen kan alle documenten (zoals de handreiking Verduurzaming MIRT en de MIRT Spelregels) inzien. Deelnemers aan het platform kunnen hier hun documenten delen en contact leggen met andere deelnemers. Bekijk de website van het leerplatform MIRT