Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De Rijksoverheid werkt samen met andere overheden aan het veilig, bereikbaar en leefbaar houden van Nederland. Dit doen zij door te investeren in betere wegen, het spoor en waterwegen. Alle investeringen hiervoor staan in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) staan alle projecten, bijvoorbeeld:

  • Beter en Meer: Verbeteraanpak Trein.
  • A76 Aansluiting Nuth.
  • Rijksvastgoed Lelystad.
  • Sterke regio's: Oost-Nederland.
  • Rotterdamsebaan.
  • Stadshavens Rotterdam fase 1.
  • Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO).
  • PAGE risicoreductie.

Deze projecten worden (voor een deel) betaald uit het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

MIRT Overzicht 2022

In het MIRT Overzicht 2022 staat de stand van zaken van alle projecten en programma's. De ruimtelijke plannen voor MIRT 2022 staan in het MIRT Overzicht 2022. Dit is gepresenteerd op prinsjesdag 2021 aan de Staten-Generaal (Eerste Kamer en Tweede Kamer).

MIRT Overzichten vanaf 2007 tot en met 2020

Het MIRT Overzicht verschijnt sinds 2007 jaarlijks op Prinsjesdag. Het wordt dan aangeboden aan de Staten-Generaal (Eerste Kamer en Tweede Kamer) bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 2016 is de naam gewijzigd in Mirt Overzicht. Hieronder staan alle oudere MIRT Overzichten:

Het MIRT Projectenboek is alleen via de website beschikbaar en niet op papier te bestellen.

MIRT-cyclus

De afdeling MIRT heeft een cyclische jaaragenda met een aantal belangrijke momenten.

Ieder voorjaar gaan de minister en staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op strategisch werkbezoek bij alle MIRT-regio’s (Noordwest Nederland, Zuidwest Nederland, Zuid Nederland, Oost Nederland en Noord Nederland). Tijdens deze bezoeken worden  procesafspraken gemaakt. Sinds 2018 worden bezoeken samen met het ministerie van BZK georganiseerd. De Minister van BZK neemt ook deel aan de bezoeken.

Na deze strategische werkbezoeken en vóór het zomerreces vindt het Algemeen Overleg MIRT plaats met de Tweede Kamer. In een Kamerbrief staat de voortgang van alle projecten en programma’s.
Op Prinsjesdag wordt het MIRT Overzicht bij de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de Staten-Generaal (Eerste Kamer en Tweede Kamer) overhandigd.

Na Prinsjesdag volgen in het najaar de bestuurlijke overleggen MIRT. Samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaan de minister en staatssecretaris van IenW in gesprek met regionale bestuurders en worden investeringsafspraken gemaakt.

Aan het eind van het jaar overleggen de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer in het zogenoemde Nota Overleg MIRT over de stand van zaken van alle projecten en programma’s. Voorafgaand aan dit overleg is hierover al een kamerbrief verzonden.

Cyclus Meerjarenprogramma Infrastructuur en Milieu (MIRT)

Leerplatform MIRT

Het Leerplatform is een netwerk van en voor mensen die betrokken zijn bij MIRT-projecten. Het MIRT staat voor een brede, gezamenlijke aanpak. Via dit platform delen we kennis, ervaringen en dat wat ons inspireert. Want samen werken we aan ruimtelijk economische-, water-, mobiliteits- en duurzaamheids- en leefbaarheidsopgaven. Iedereen kan alle documenten (zoals handreiking Verduurzaming MIRT en de MIRT-spelregels) inzien. Deelnemers aan het platform kunnen hier hun documenten delen en contact leggen met andere deelnemers. Bekijk de website van het leerplatform MIRT.