Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De Rijksoverheid werkt samen met decentrale overheden aan ruimtelijke projecten en programma's voor elke regio in Nederland. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) richt zich op financiële investeringen in deze programma's en projecten.

Meer parkeerplekken voor treinen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) besteedt € 150 miljoen aan extra opstelcapaciteit (parkeerplekken voor treinen) om aan de groeiende vervoersvraag te voldoen. Deze opstelcapaciteit is nodig omdat er meer en langere treinen bijkomen op het Nederlandse spoor. De terreinen zijn niet alleen nodig voor het parkeren van treinen, maar ook voor het schoonmaken en uitvoeren van klein onderhoud

MIRT Overzicht 2019

In het MIRT Overzicht staat een overzicht van alle ruimtelijke projecten en programma's van Rijk, provincies en gemeentes. Het laat de voortgang en stand van zaken van deze projecten en programma’s zien. De ruimtelijke plannen voor MIRT 2019 staan in het MIRT Overzicht 2019. In november 2016 zijn de spelregels van het MIRT herzien.

MIRT Overzicht

Het MIRT Projectenboek verschijnt sinds 2007 jaarlijks op Prinsjesdag. Het wordt dan aangeboden aan de Tweede Kamer als bijlage bij de begroting van het Infrastructuurfonds. Sinds 2016 is de naam gewijzigd in MIRT Overzicht.

Het MIRT Projectenboek is alleen via de website beschikbaar en niet op papier te bestellen.

Leerplatform MIRT

Het Leerplatform is een netwerk van en voor mensen die betrokken zijn bij MIRT-projecten. Het MIRT staat voor een brede, gezamenlijke aanpak. Via dit platform delen we kennis, ervaringen en dat wat ons inspireert. Want samen werken we aan ruimtelijk economische-, water-, mobiliteits- en duurzaamheids- en leefbaarheidsopgaven. Iedereen kan alle documenten (zoals bv. handreiking Verduurzaming MIRT en de MIRT-spelregels) inzien. Deelnemers aan het platform kunnen hier hun documenten delen en rechtstreeks contact leggen met andere deelnemers. Bekijk hier het leerplatform MIRT.

MIRT-cyclus

De afdeling MIRT kent een cyclische jaaragenda met een aantal belangrijke sleutelmomenten.

Strategische werkbezoeken: in het voorjaar gaan de bewindspersonen op strategisch werkbezoek bij de MIRT-regio’s. Tijdens deze bezoeken worden procesafspraken gemaakt. Sinds 2018 worden bezoeken samen met het ministerie van BZK georganiseerd waarbij BZK eindverantwoordelijkheid draagt.

Algemeen Overleg MIRT: Na de strategische werkbezoeken en voor het zomerreces vindt het AO MIRT plaats. In een Kamerbrief en een dossier staat de stand van zaken van alle projecten en programma’s. De input hiervoor wordt geleverd vanuit verschillende directies binnen dg Mobiliteit. Vervolgens vindt het AO plaats in de Tweede Kamer tussen de minister en staatssecretaris van IenW en de TK-commissie. Moties kunnen achteraf worden ingediend.

Bestuurlijk Overleg MIRT: Na Prinsjesdag vinden er in het najaar bestuurlijke overleggen plaats. Samen met de minister van BZK gaan de minister en staatssecretaris van IenW in gesprek met de regionale bestuurders en worden investeringsafspraken gemaakt. Het ministerie van IenW is eindverantwoordelijk.

Nota Overleg MIRT: Aan het eind van het jaar vindt het NO MIRT plaats tussen de minister en staatssecretaris van IenW en de TK-commissie. Voorafgaand aan dit overleg is een kamerbrief verzonden met een update rondom de stand van zaken van alle projecten en programma’s. Na dit overleg kunnen direct moties ingediend en behandeld worden.