Transformatie vastgoed

Leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Ook is er nog steeds behoefte aan extra woonruimte. Ombouwen van vastgoed kan een oplossing bieden. De overheid bevordert deze transformatie door advies te geven aan gemeenten. Er is geen subsidieregeling voor transformatie van kantoren of andere gebouwen.

Expertteam adviseert gemeenten over transformatie vastgoed en gebieden

Gemeenten die transformatie willen stimuleren, kunnen de hulp inroepen van het Expertteam Woningbouw (uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Gemeenten kunnen het expertteam bijvoorbeeld vragen om hulp of advies bij:

 • het toepassen van bouwkundige wet- en regelgeving;
 • projectorganisatie;
 • financiering;
 • belastingen;
 • woon- en inrichtingsconcepten;
 • matching van eigenaren en potentiële afnemers.

Regelhulp Vastgoedtransformatie

Het expertteam Woningbouw ontwikkelde ook de online Regelhulp Vastgoedtransformatie. Hiermee krijgen gemeenten en vastgoedeigenaren inzicht in de opbrengsten van een transformatie. De regelhulp behandelt 3 onderwerpen:

 • Maatschappelijke haalbaarheid;
 • Bouwtechnische haalbaarheid;
 • Financiële haalbaarheid.

Regelgeving bij transformatie van kantoren

Voor de verandering van de functie van een gebouw gelden verschillende regels en voorwaarden:

 • Bestemmingsplan

  In een bestemmingsplan staat voor welke functies een bepaalde locatie is bedoeld. Kantoren en woningen zijn in een bestemmingsplan aparte bestemmingen. Hierdoor is voor kantoortransformatie vaak een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voor het afwijken van een bestemmingsplan kan soms een omgevingsvergunning worden verleend. 

  Gemeenten geven een aanvraag voor zo’n vergunning af. Voor gebruikswijzigingen in bestaande gebouwen geldt de normale procedure van 8 weken. Leegstaande kantoren kunnen zo eenvoudiger en sneller een andere functie krijgen. Bijvoorbeeld als studentenflat.
 • Bouwbesluit

  Gemeenten toetsen of een kantoorgebouw na transformatie geschikt is om in te wonen. Hierbij gaat de gemeente uit van het Bouwbesluit 2012. De gemeente let op de eisen van (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en duurzaamheid.
 • Lokale regelgeving

  Ook lokale regelgeving speelt een rol bij kantoortransformatie. Bijvoorbeeld de gemeentelijke bouwverordening en eisen voor brandwerendheid, vluchtwegen en brandpreventie. Gaat het om een monument? Dan gelden ook nog de eisen uit de Monumentenwet of de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vindt u publicaties met meer informatie over de regelgeving en randvoorwaarden bij kantoortransformatie.