Smart shipping: verregaande automatisering in de scheepvaart

Technische ontwikkelingen kunnen de scheepvaart veranderen. Denk aan nieuwe hulpmiddelen voor de besturing van schepen en informatie-uitwisseling tussen schepen. Deze ontwikkelingen vallen onder smart shipping. De scheepvaartsector kan hierdoor beter concurreren. Varen wordt veiliger en duurzamer.

Varen met slimme technologie

Smart shipping is het verregaand geautomatiseerd varen op zee en de binnenwateren. Daarbij gaat het niet alleen om technologie aan boord van schepen. Ook de inrichting van de omgeving waarin schepen zich bevinden valt daaronder. Schepen kunnen dan door slimme technologie geautomatiseerd reageren op hun omgeving. Bijvoorbeeld met sensoren die omgevingsinformatie waarnemen. Met deze informatie kan een schip door slimme technologie zelf actie ondernemen. Of een voorstel tot actie doen aan de bemanning. Bijvoorbeeld door met een sensor de brughoogte te meten vanaf het schip.

Smart shipping maakt varen veiliger

Slimme waarschuwings- en navigatiesystemen helpen een schipper. De systemen kunnen taken gedeeltelijk overnemen. Dit maakt het werk aan boord van een schip én op de vaarweg overzichtelijker en veiliger. Jaarlijks zijn er op Nederlandse vaarwegen ongeveer 140 ongevallen. Smart shipping verkleint de kans op ongelukken door een menselijke fout.

Betere concurrentiepositie door smart shipping

Smart shipping zorgt ervoor dat schepen efficiënter kunnen varen. Bijvoorbeeld door bemanning zo goed mogelijk en op de juiste plekken in te zetten. En door de bemanning met verregaande automatisering te ondersteunen. Of door taken gedeeltelijk over te nemen. De bemanning heeft dan tijd om ook andere werkzaamheden te doen.

Ook maken schepen beter gebruik van de beschikbare vaarwegcapaciteit. Bijvoorbeeld door vaarsnelheden aan te passen en betere reisinformatie te ontvangen. Daardoor kan de zeevaart transporttarieven verlagen. En de binnenvaart kan beter concurreren met transporteurs op de weg en het spoor.

Brandstof en geld besparen met smart shipping

Smart shipping biedt nieuwe mogelijkheden voor schepen om brandstof en geld te besparen. Varen wordt dan duurzamer. Bijvoorbeeld door vaarplannen beter af te stemmen op openingstijden van sluizen en bruggen. En op de beschikbare ruimte in havens en terminals. Door nauwkeurigere omgevingsinformatie (diepte, stroming, wind) kan een schip de vaarsnelheid aanpassen. Dit scheelt in brandstofverbruik.

Toekomst van smart shipping (in Nederland)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stimuleert experimenten met smart shipping. Zowel op de binnenwateren als in territoriale wateren. Daarom is het ministerie het programma Smart Shipping (SMASH!) gestart. Het programma verbindt partijen met elkaar. En biedt ruimte aan ondernemers om te experimenteren.
 
Met de ervaringen uit deze experimenten stemt IenW het beleid en internationale inzet af met andere landen. IenW zet zich in om innovaties te stimuleren. Bijvoorbeeld in de:

Het ministerie van IenW werkt ook samen met de Vlaamse overheid om experimenten over de grens mogelijk te maken.