Verduurzaming scheepvaart en havens

Scheepvaart moet in snel tempo schoner worden. Na 2050 zelfs bijna zonder uitstoot van schadelijke stoffen (emissieloos) en klimaatneutraal. De Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens zet stappen in die richting. Verschillende partijen in de scheepvaartsector hebben de deal ondertekend.

Green Deal zeevaart, binnenvaart en havens

In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens staan afspraken over terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. Maar ook over de verbetering van de luchtkwaliteit. De afspraken in de Green Deal zijn gemaakt tussen onder andere: 

  • Rijksoverheid; 
  • provincies;
  • havens; 
  • maritieme brancheorganisaties; 
  • verladers (ondernemers die goederen overladen); 
  • banken; 
  • kennisinstellingen.

Meer afspraken duurzame scheepvaart

Naast de Green Deal zijn er andere afspraken voor een duurzame scheepvaart. Bijvoorbeeld het aankomende ontgassingsverbod voor binnenvaartschepen. En het voorkomen van lozingen van afval in zee.