Werken aan een schone binnenvaart

Binnenvaartschepen moeten het milieu minder vervuilen. Daarom werkt de Rijksoverheid samen met de binnenvaartsector aan afspraken. Bijvoorbeeld over minder CO2-uitstoot, bijmengen van biobrandstoffen, een energielabel voor binnenvaartschepen en een landelijk verbod op varend ontgassen.

Afspraken binnenvaart in Green Deal

In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is afgesproken dat de uitstoot door de binnenvaart omlaag moet. Daarvoor maakt de binnenvaart de volgende stappen:

  • in 2030 40% tot 50% minder CO2 uitstoten dan in 2015;
  • in 2035 35% tot 50% minder milieuvervuilende stoffen uitstoten dan in 2015.

Ook moeten er in 2030 150 emissieloze binnenvaartschepen in de vaart zijn die helemaal geen schadelijk stoffen uitstoten.

Minder CO2-uitstoot door bijmengen biobrandstof

De Rijksoverheid en binnenvaartsector willen meer biobrandstof gebruiken. Als de binnenvaart biobrandstoffen bijmengt, wordt de CO2-uitstoot al snel minder. Voor het vrachtvervoer op de weg geldt al een bijmengverplichting. De overheid bekijkt of voor de binnenvaart ook een verplichting gemaakt kan worden. Ook maakt Nederland zich hier in Europa sterk voor.

Energielabel binnenvaartschepen

In het voorjaar van 2020 moet het ontwerp voor een energielabel voor binnenvaartschepen klaar zijn. Het energielabel laat zien wat een schip daadwerkelijk uitstoot aan milieuvervuilende stoffen en CO2. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het gebruik van dit energielabel. Bijvoorbeeld korting op havengeld. Of snellere financiering van een schip bij een bank. Hierover wordt nog met de sector gesproken. 

Scheepseigenaren kiezen voor schone binnenvaartschepen

Scheepseigenaren moeten kunnen kiezen voor schone schepen. Bijvoorbeeld schepen met nieuwe schone dieselmotoren. Of volledig emissieloos aangedreven schepen. Dit zijn schepen met een elektromotor met een batterij of een brandstofcel. Deze technieken zijn nog niet breed toepasbaar en bovendien erg duur. De Rijksoverheid steunt innovaties die de toepasbaarheid verbeteren.

Financiering schone binnenvaart

Vanuit de Green Deal is tot 2022 €15 miljoen beschikbaar voor scheepseigenaren. Met dit geld kunnen eigenaren hun schip schoner maken. Daarnaast is vanuit de bronmaatregelen ter vermindering van de stikstofuitstoot nog eens €79 miljoen beschikbaar gesteld. Mat dat bedrag kunnen schippers subsidie krijgen voor SCR-katalysatoren. Het beschikbare bedrag is niet genoeg om de hele vloot te vergroenen. Nederland onderzoekt samen met Zwitserland en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart naar de mogelijkheden voor een Europees fonds voor de binnenvaart. In 2020 moet het lopende onderzoek uitwijzen of het fonds haalbaar is.