Dashboard Staatsdeelnemingen

Het dashboard Staatsdeelnemingen geeft inzicht in hoe de staat haar rol op dit moment vervult. Het dashboard laat zien hoe de invoering van de Nota Deelnemingenbeleid 2022 verloopt. En hoe staatsdeelnemingen presteren op de verschillende indicatoren. Het dashboard Staatsdeelnemingen wordt 2 keer per jaar bijgewerkt en is onderverdeeld in een aantal thema’s.

Dashboard Nota Deelnemingenbeleid

Dit deel van het dashboard laat zien hoe ver de staat als aandeelhouder is met de uitvoering van de Nota Deelnemingenbeleid 2022. Hiervoor zijn 9 procesindicatoren opgesteld. Een procesindicator laat zien welke stappen zijn genomen om de Nota 2022 uit te voeren.

Uitleg van de nummers in de afbeelding

Beoordeelde investeringen

De staat is als aandeelhouder betrokken bij de investeringen van deelnemingen. Deze indicator laat zien hoeveel investeringen de staat beoordeelde volgens de Nota 2022. De investeringen zijn ingedeeld in categorieën: kernactiviteit of brede activiteit en investering in de energietransitie of overige investeringen.

Charter Diversiteit

Het Charter Diversiteit is een initiatief van de Sociaal Economische Raad (SER). In het Charter Diversiteit omschrijft de organisatie de concrete uitdagingen op het gebied van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Door het ondertekenen committeert de organisatie zich aan het aanpakken van die uitdagingen. Deze indicator geeft weer welke deelnemingen het Charter Diversiteit ondertekende. En of ze daarna een Plan van Aanpak indienden bij de SER.

De staat vindt een diverse en evenwichtige samenstelling van een RvC en een RvB belangrijk. Met een algemene profielschets wordt daarvoor de basis gelegd. Deze indicator laat zien of deelnemingen een algemene profielschets voor de RvC en RvB hebben.

Financiële indicatoren

In de Nota 2022 zijn nieuwe financiële indicatoren en bijbehorende doelstellingen geïntroduceerd. In 2023 startte de overheid met het maken van nieuwe afspraken over deze indicatoren. De komende tijd maakt de overheid verdere afspraken met de deelnemingen. Deze indicator laat zien of dit volgens planning verloopt.

Handboeken

Het beleid uit de Nota 2022 staat uitgewerkt in handboeken. Deze indicator laat zien hoeveel % van de handboeken gereed is.

Beoordeelde strategieën

De staat is als aandeelhouder betrokken bij de strategie van deelnemingen. Deze indicator laat zien hoeveel strategieën de staat beoordeelde volgens de Nota 2022.

MVO-richtlijnen

Om bedrijven te helpen met het naleven van het MVO-beleid zijn er verschillende (inter)nationale richtlijnen. Deze indicator laat zien of deelnemingen de Tax Governance Code en de OESO-richtlijnen onderschrijven.

SBTi

De staat vraagt deelnemingen zich aan te melden bij het Science Based Targets initiative (SBTi). Deze organisatie controleert of gestelde CO2-doelstellingen voldoen aan het akkoord van Parijs om in 2050 klimaatneutraal te opereren. Deze indicator geeft aan of deelnemingen zich hebben aangemeld bij SBTi (de eerste stap in het proces) en of ze vervolgens doelen hebben gesteld.

Evaluaties

Het uitgangspunt in het deelnemingenbeleid is om minimaal eens in de 7 jaar het aandeelhouderschap in elke deelneming te evalueren. Zo bepaalt de overheid of het aandeelhouderschap in het bedrijf nog toegevoegde waarde heeft. Deze indicator geeft het aandeel van de portefeuille weer dat volgens de Nota 2022 is geëvalueerd.

Beeld: Ministerie van Financiën

Resultaten deelnemingenbeleid

Om de voortgang van de resultaten van het deelnemingenbeleid te volgen, zijn uitkomstindicatoren opgesteld voor de prestaties. Een uitkomstindicator laat zien tot welk resultaat de invoering van de Nota 2022 heeft geleid. Voorbeelden van uitkomstindicatoren zijn hoe deelnemingen presteren op maatschappelijk verantwoord ondernemen of hoe divers een bestuur is samengesteld.

Ontbrekende staatsdeelnemingen

De staatsdeelnemingen NIO en SRH hebben geen volwaardige bedrijfsactiviteiten en zullen op termijn uit de portefeuille staatsdeelnemingen verdwijnen. Daarom staan deze ondernemingen niet in het dashboard.