Het kabinet verkent toekomstopties Nederlandse Loterij

Het kabinet heeft het aandeelhouderschap van de staatsdeelnemingen Holland Casino en Nederlandse Loterij geëvalueerd. Het kabinet gaat naar aanleiding hiervan de komende tijd diverse toekomstopties voor Nederlandse Loterij verder verkennen. Een besluit over het starten van een verkenning naar de toekomst van Holland Casino volgt later.

In de evaluatie naar de beide staatsdeelnemingen is onder andere gekeken naar of een deelneming nog steeds het juiste instrument is om een bijdrage te leveren aan de borging van de betreffende publieke belangen en of het beheer van de aandelen door de Staat de gewenste toegevoegde waarde heeft gehad.

Uitkomst evaluaties

Uit de evaluaties is gebleken dat voor beide staatsdeelnemingen wet- en regelgeving mogelijkheden biedt voor het borgen van de publieke belangen. Deze publieke belangen zijn het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en het tegengaan van aan kansspel gerelateerde criminaliteit en fraude. Ook wordt geconcludeerd dat het aandeelhouderschap van de Staat een bepaalde toegevoegde waarde heeft, omdat het met haar invloed stuurt op het waarborgen van de publieke belangen. Daarnaast is in de evaluatie ook gekeken of het potentieel afstoten van de onderneming rechtmatig, proportioneel en uitvoerbaar is. In de evaluaties kan hier maar gedeeltelijk antwoord op worden gegeven, omdat voor beantwoording van die vragen nadere analyses nodig zijn. Daarom wordt geadviseerd dat een verdere verkenning noodzakelijk is.

In een verkenning wordt daarom gekeken naar de impact van diverse toekomstopties. Op het moment dat die inzichten beschikbaar zijn, is het mogelijk om een volledige afweging te maken over de wenselijkheid van een eventuele privatisering of het behouden van de huidige situatie.

Verkenning Nederlandse Loterij

Het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn van start gegaan met de verkenning naar toekomstopties voor de Nederlandse Loterij. Naast gehele of gedeeltelijke privatisering van de Nederlandse Loterij is het behouden van het aandeelhouderschap door de Staat één van de toekomstopties binnen de verkenning. De borging van de publieke belangen en de juridische houdbaarheid van de toekomstopties zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Het streven is om de verkenning voor het einde van dit jaar af te ronden. De uitkomsten worden vervolgens met de Tweede Kamer besproken, waarna vervolgstappen worden bepaald.

Vervolg

Het kabinet neemt op een later moment een besluit over het starten van een verkenning naar de toekomst van Holland Casino. Het kabinet wil de inzichten die worden opgedaan bij het traject voor Nederlandse Loterij betrekken bij het besluit of er ook een verkenning wordt gedaan naar toekomstopties voor Holland Casino. Bovendien gaat het om complexe en omvangrijke trajecten, die het kabinet niet tegelijkertijd wil uitvoeren. Omdat Holland Casino op dit moment nog organisatorisch en financieel herstellende is van de impact van COVID-19, vindt het kabinet het ook verstandig dat Holland Casino zich de komende periode eerst focust op haar eigen (financiële) herstel. Tot slot wil het kabinet met een besluit over een verdere verkenning bij Holland Casino wachten tot de uitkomsten van de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand bekend zijn. Deze evaluatie wordt in 2024 uitgevoerd.