Duurzame en dierwaardige veehouderij

De overheid neemt maatregelen om de veehouderij diervriendelijker en duurzamer te maken. Deze manier van produceren is beter voor dier, milieu en mens.

Geleidelijk naar kringlooplandbouw

Het kabinet wil dat Nederland geleidelijk overgaat op kringlooplandbouw. Dat is een systeem waarbij afval opnieuw gebruikt wordt. Bijvoorbeeld in voedsel of als compost. Dit staat in de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’.

Volgens deze visie moet ook de veehouderij duurzamer worden en beter voor het dier. Het kabinet maakt hier plannen voor en betrekt daar partijen bij uit de veehouderijsector. Denk aan veehouders, verwerkers en afnemers. Maar ook organisaties die opkomen voor het welzijn van dieren.

Een duurzame veehouderij is nodig voor behoud van de natuur. Maar ook voor de strijd tegen opwarming van de aarde. Nu is er nog teveel uitstoot van methaan.

Maatregelen om veehouderij duurzamer en dierwaardiger te maken

Om de veehouderij duurzamer te maken zet het kabinet in op:

  • het produceren van zo weinig mogelijk afval (gewasresten, voedselresten, procesafval, mest, compost) en alles zoveel mogelijk hergebruiken;
  • steeds meer veevoer zelf telen of kopen bij producenten in de buurt. En meer veevoer gebruiken dat is gemaakt van rest- en bijproducten uit de voedingsindustrie;
  • veehouderij met zo min mogelijk uitstoot van broeikasgassen, stikstof, fijnstof en minimale stankoverlast. De overheid wil de uitstoot via voer, dier, stal en mest op het bedrijf verminderen. Bijvoorbeeld met een systeem waarbij de mest snel uit de stal wordt verwijderd en daarna bewerkt;
  • praktijkpilots om te testen of stalinnovaties technisch werken, goed zijn voor de boer en volgens de rechter de natuur niet schaden. Er is in de pilots ook aandacht voor de aanpak van stalbranden
  • ruimte voor het natuurlijke gedrag van koeien, varkens en kippen en zorg voor hun specifieke behoeften. Uitgangspunt hierbij zijn de ‘6 principes voor dierwaardige veehouderij’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA);
  • het aanbod van duurzaam vlees in de supermarkten vergroten. Keurmerken zijn hiervoor belangrijk.