Samenwerking veiligheid op school

Onderwijsinstellingen maken afspraken met andere instanties om (gewelds)voorvallen te voorkomen en zo nodig aan te pakken. Bijvoorbeeld met politie of Bureau Jeugdzorg. Met wie de school afspraken maakt hangt af van de soort en omvang van het voorval.

Afspraken over veiligheid op school

In het veiligheidsplan van de school staat hoe ze met een voorval omgaan en welke instanties ze inschakelen. Bijvoorbeeld:

Scholen maken met deze instellingen afspraken over het voorkomen van voorvallen.

Scholen informeren de gemeente over ernstige geweldsincidenten. Veel schoolgebouwen (vooral van openbare scholen) zijn eigendom van de gemeente. De gemeente heeft het recht en de plicht om te weten wat er in een school gebeurt.

Andere organisaties waar onderwijsinstellingen afspraken mee maken zijn onder meer:

  • Brandweer

    Scholen maken afspraken met de brandweer over brandpreventie en brandveiligheid. De brandweer controleert ook regelmatig of het onderwijsgebouw aan alle gemeentelijke voorschriften voldoet. 
  • Jeugdzorg

    Jeugdzorg bewaakt het welzijn van kinderen binnen en buiten school. Jeugd- en opvoedhulporganisaties en Bureau Jeugdzorg ondersteunen kinderen die worden mishandeld of met de politie in aanraking komen. Zij voeren soms ook onderzoek uit in opdracht van de kinderrechter. 
  • Leerplichtambtenaar

    Kinderen moeten naar school volgens de Leerplichtwet. Als zij dit niet doen, komt de leerplichtambtenaar in actie. De leerplichtambtenaar probeert kinderen weer naar school te krijgen en daar ook te houden.

Zorgadviesteam

Ook werken onderwijsinstellingen met instanties samen in een Zorgadviesteam (ZAT). Hierin werken scholen met zorgverleners als maatschappelijk werk en de leerplichtambtenaar samen.