Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s ingesteld

De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De heer Erwin Muller is benoemd als voorzitter van de commissie. Hij is op dit moment hoogleraar Veiligheid en Recht, decaan van de faculteit Governance and Global Affairs en bestuurder van de Campus Den Haag aan de Universiteit Leiden. Eerder was hij onder andere vicevoorzitter en lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en Algemeen Directeur COT Instituut Veiligheids- en Crisismanagement.

De andere leden van de commissie zijn mevrouw Magda Berndsen, eerder werkzaam als burgemeester, Tweede Kamerlid en korpschef politie, mevrouw Beatrice de Graaf, hoogleraar History of International Relations & Global Governance aan de Universiteit Utrecht, mevrouw Nathalie Kramers, bestuurder Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen en eerder werkzaam als korpschef politie, de heer Bernt Schneiders, eerder werkzaam als voorzitter veiligheidsregio Kennemerland en burgemeester, en de heer Paul Verlaan, eerder werkzaam als directeur veiligheidsregio Brabant-Noord en regionaal brandweercommandant.

De evaluatie is van belang om zicht te krijgen op het functioneren van het stelsel zoals beschreven in de Wvr, zowel ten aanzien van de bestuurlijke als operationele componenten. Het gaat daarbij om de realisatie van efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder bestuurlijke regie. De evaluatiecommissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wvr en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en daarbij ook te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing. Het is de bedoeling dat de evaluatie zo wordt uitgevoerd dat deze inzicht biedt in wat goed werkt, waar er verbetermogelijkheden zijn, en wat bij knelpunten de oplossingsrichtingen zijn.

De Wvr is eind 2010 van kracht geworden en in 2012-2013 voor het eerst geëvalueerd. Destijds is besloten in 2019 opnieuw te evalueren. De evaluatiecommissie brengt uiterlijk eind 2020 haar onderzoeksrapport uit.