Wetsvoorstel vaststelling verkiezingsuitslag voor advies naar Raad van State

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen. Het wetsvoorstel verbetert de procedure voor de vaststelling van de uitslag van verkiezingen. Er komt meer gelegenheid voor het corrigeren van telfouten, daarnaast wordt het telproces transparanter en beter controleerbaar.

Gemeentelijk stembureau

Er wordt in alle gemeenten een gemeentelijk stembureau (GSB) ingesteld om de verkiezingsuitslag op gemeenteniveau vast te stellen. Het GSB wordt door het college van burgemeester en wethouders ingesteld. Het college kan de stemmen op twee manieren laten tellen. Zo kunnen de stembureaus op de avond van de stemming alle stemmen tellen. Het GSB controleert de volgende dag, in het openbaar en op een centrale locatie, de processen-verbaal van alle stembureaus, en telt de stemmen opnieuw als er bij een stembureau fouten zijn gemaakt. Of de stembureaus tellen op de avond van de stemming alleen op lijstniveau en het GSB telt de volgende dag in het openbaar en op een centrale locatie alle stemmen, ook op kandidaatsniveau.

Controlerende taken

Het centraal stembureau, dat verantwoordelijk is voor vaststelling van de uitslag, krijgt nieuwe controletaken en kan bepalen dat het GSB opnieuw in openbare zitting bijeen moet komen om alsnog eventuele resterende fouten te corrigeren. Ook krijgt de Kiesraad de wettelijke taak om alle uitslagen van verkiezingen op te nemen in een databank met verkiezingsuitslagen. 

Om de mogelijke schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan is het niet langer mogelijk om als verkiezingskandidaat lid te zijn van een stembureau dat actief is bij die verkiezing. Dit geldt ook voor zittende gekozen leden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.