Zorg voor ouderen in verpleeghuizen verbeteren

Wanneer het thuis niet meer gaat, moeten ouderen kunnen rekenen op goede zorg in het verpleeghuis. In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat bewoners en hun familie mogen verwachten. 

Maatregelen om verpleeghuiszorg te verbeteren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen, zorgaanbieders, zorgkantoren, het Zorginstituut, NZa en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie’ opgesteld. Hierin staan maatregelen om de zorg beter af te stemmen op de bewoner van het verpleeghuis. Dit heet persoonsgerichte zorg. Het gaat om deze maatregelen: 

Meer tijd en aandacht voor de bewoner

De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat:

 • er aandacht voor hen is;
 • het welzijn van de bewoner voorop staat;
 • de zorg in het verpleeghuis veilig is. Dat betekent dat het verpleeghuis voldoet aan de veiligheidseisen voor hulpmiddelen, brandveiligheid en voedsel- en drinkwaterveiligheid  Om dat te bereiken, werken zorgverleners met professionele standaarden en richtlijnen.

Voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners

Voor persoonsgerichte zorg zijn gemotiveerde, deskundige en voldoende zorgverleners nodig. Dat wordt mogelijk door:

 • te investeren in zorgverleners;
 • administratieve lasten te verminderen;
 • zorgverleners meer invloed te geven op de organisatie waar zij werken.

Leren, verbeteren en innoveren

Verpleeghuiszorg wordt geleidelijk beter door te leren, te verbeteren en te innoveren. Zorgverleners en zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Het gaat daarbij om leren in de dagelijkse praktijk. Voortdurend werken aan verbeteren van kwaliteit is de norm in het kwaliteitskader. Naast de inzet van voldoende zorgverleners gaat het ook om de inzet van technologie. Technologie kan zorgverleners tijd besparen, zodat zij meer tijd en aandacht voor de bewoner krijgen.

Kwaliteit van zorg zichtbaar maken

Ouderen die een verpleeghuis moeten kiezen, hebben betrouwbare keuze-informatie en goed advies nodig over de instelling. Dat advies vragen zij meestal aan de huisarts, het wijkteam, familie of vrienden. Goede keuze-informatie helpt daarbij, zoals de ervaringen van bewoners op de website Zorgkaartnederland.nl.

Het is de bedoeling dat deze informatie zoveel mogelijk per locatie beschikbaar komt. Bijvoorbeeld over het gebruik van psychofarmaca en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen binnen de instelling. Zo kunnen toekomstige bewoners van verpleeghuizen snel een indruk krijgen van de instelling die zij kiezen.

Toezicht op kwaliteit zorg

De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. De IGJ gebruikt daarbij een toetsingskader dat gebaseerd is op het kwaliteitkader. Het toetsingskader bestaat uit 3 onderdelen:

 • persoonsgericht (zorg afgestemd op de persoon);
 • deskundigheid en inzet van personeel;
 • sturen op kwaliteit en veiligheid.

Als de IGJ vaststelt dat er aan 1 of meer normen niet wordt voldaan, neemt zij maatregelen. Bijvoorbeeld door de instelling extra te controleren of te verplichten een verbeterplan op te stellen.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de standaard op het gebied van kwaliteit van verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader beschrijft:

 • wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg;
 • opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken;
 • het kader voor extern toezicht van IGJ;
 • de regels voor inkoop en contracteren van zorg.

Het kwaliteitskader is opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut.

Radicale vernieuwing

De Landelijke organisatie cliëntenraden (LOC), de zorgkantoren van Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid zijn een vernieuwing in de verpleeghuiszorg gestart. De beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’ stelt mensen in de verpleeghuiszorg centraal. Niet de regels of protocollen. Het gaat om wat er speelt tussen mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en zorgverleners. Wie zorg nodig heeft, moet binnen zijn eigen mogelijkheden een waardig leven kunnen leiden. Met zorg die daarbij past. Meer informatie staat op de website Radicalevernieuwing.nl