Zorg voor ouderen in verpleeghuizen verbeteren

Onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) laat zien dat de kennis, vaardigheden en beschikbaarheid van medewerkers in verpleeghuizen niet passen bij de zorgbehoefte van cliënten. Daarom komt het kabinet met een plan van aanpak om de zorg in verpleeghuizen te verbeteren. 

Maatregelen uit het plan van aanpak verpleeghuiszorg

De overheid wil maatregelen doorvoeren die de verpleeghuiszorg verbeteren. Dit zijn onder andere:

Kwaliteit personeel verpleeghuizen

De overheid wil dat alle Nederlandse verpleeghuizen liefdevolle zorg bieden door zorgmedewerkers die trots zijn op hun werk. De zorginstelling moet zorgen voor een goede mix van personeel met de juiste opleiding en ervaring en voldoende aandacht voor de mensen. En dat er altijd iemand is die een bewoner echt kent. Dit is vastgelegd in een leidraad voor verpleeghuizen. Daarmee wil de overheid vanaf 2017 de kwaliteit van leven voor bewoners van een verpleeghuis verbeteren.

Opleiding professionals

De opleidingen van zorgprofessionals moeten beter gaan aansluiten op de gevraagde kennis en ervaring in verpleeghuizen. De ministeries van VWS en OCW maken hiervoor een plan van aanpak. Dit plan moet de aansluiting van het onderwijs bij de beroepspraktijk bevorderen.  

Kwaliteit zorg zichtbaar maken

De kwaliteit van de verpleeghuiszorg wordt beter zichtbaar. De ervaringen van cliënten komen op internet. Anderen kunnen daar hun voordeel mee doen bij de keuze van een verpleeghuis. Vanaf 2017 is per verpleeghuis te zien hoe dit verpleeghuis presteert. Het gaat dan bijvoorbeeld om medicatieveiligheid, overleg met de cliënt en familie, het sturen op kwaliteit en de deskundigheid van het personeel. De informatie staat op kiesbeter.nl en zorgkaartnederland.nl.

Cliënt eigenaar van zorgleefplan

In 2017 moeten alle cliënten of hun vertegenwoordigers eigenaar zijn van het zorgleefplan. Ook wanneer het om dementerende mensen gaat. In het zorgleefplan staat wat de cliënt wil om waardig te kunnen leven. De cliënt of zijn vertegenwoordiger (mantelzorger, familielid) heeft de regie over de opstelling van het zorgleefplan. 

Beter en ander toezicht op zorg

Scherper toezicht door de IGJ op instellingen die onder de maat zorg leveren. Alle maatregelen uit het plan van aanpak staan in de Kwaliteitsbrief ouderenzorg.

Extra geld voor extra medewerkers verpleeghuizen

Het kabinet heeft begin 2017 eenmalig € 100 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de verpleegzorg voor ouderen. Met dat geld kunnen extra medewerkers worden aangenomen op de locaties waar dat het hardst nodig is.

Vanaf 2018 is er jaarlijks 435 miljoen euro extra beschikbaar voor verpleegzorg. Met dit geld kunnen verpleeghuizen vanaf 2018 ongeveer 7.000 extra voltijdsmedewerkers (fte) aannemen. Zodat deze instellingen stappen kunnen zetten om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitsnormen. En ouderen in alle Nederlandse verpleeghuizen betere zorg krijgen.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg. Dit kwaliteitskader is als kwaliteitstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut.

Achtergrond verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Uitgangspunt van het plan van aanpak is liefdevolle zorg voor ouderen waarbij waardigheid en trots centraal staan. De plannen richten zich op de relatie tussen de cliënt, zijn naasten en de professional. De 2 belangrijkste redenen om de zorg te verbeteren zijn:

  • Mensen komen op steeds hogere leeftijd in een verpleeghuis. Daardoor is de zorgvraag van de cliënt zwaarder en complexer.
  • Nieuwe generaties ouderen hebben andere wensen en verwachtingen van de zorg.

Op de website Waardigheid en Trots staan alle praktijkvoorbeelden, verdiepende interviews en blogs beschreven rondom het programma.

Vernieuwingsprogramma voor verpleeghuizen

Veel zorgaanbieders zijn gemotiveerd om inhoudelijk en organisatorisch te vernieuwen. Maar door regels en/of de cultuur van de instelling wordt dit vaak verhinderd.

Daarom lanceert het ministerie van VWS een vernieuwingsprogramma  voor verpleeghuizen. Doel is dat de instellingen laten zien hoe zij met de cliënt als uitgangspunt de zorg organiseren. Door dit programma kan in de toekomst een nieuwe norm ontstaan. De ontwikkelingen van het programma zijn te volgen op de website Ruimte voor verpleeghuizen.

Radicale vernieuwing

De Landelijke organisatie cliëntenraden (LOC) en de zorgkantoren van Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid zijn in 2016 gestart met een vernieuwing in de verpleeghuiszorg. Voor er een indicatie is willen ze vragen stellen aan cliënten. Over hoe verpleegzorg eruit moet zien om te kunnen blijven leven zoals ze willen. Zonder hinder van regels uit zorgwetten. Zodat professionals hun werk kunnen doen zonder overbodige regels. Meer informatie is te vinden op de website www.radicalevernieuwing.nl

Kabinet Rutte III: goede zorg in een verpleeghuis

Het kabinet wil de kwaliteit van zorg in een verpleeghuis merkbaar en meetbaar verbeteren. Hiervoor reserveert het kabinet € 2,1 miljard. Dat geld wordt uitgegeven aan deze verbeteringen:

  • Meer mensen aannemen zodat er meer tijd en aandacht voor bewoners is. Er komen in totaal zo‘n 70.000 extra mensen bij in de verpleeghuiszorg. Deze mensen moeten zich kunnen ontwikkelen tot gemotiveerde en deskundige zorgverleners. Bijvoorbeeld door feedback, intervisie en scholing. De zorgorganisaties geven hun medewerkers daarvoor de tijd en ruimte.
  • Leren, verbeteren en innoveren. Er komt geld om te investeren in nieuwe werkwijzen en slimme technologie. Ook wordt er geïnvesteerd in meer kennis van het personeel in de verpleeghuizen. Onder andere door meer onderzoek en opleidingen mogelijk te maken.

De voorgestelde maatregelen staan in het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’.