Visquota

De Europese Unie (EU) bepaalt elk jaar in december per soort vis de totale hoeveelheid die in het komende jaar mag worden gevangen en aangeland (TAC). De EU verdeelt die hoeveelheid daarna volgens eerder afgesproken percentages over de EU-lidstaten: de visquota.

Wijziging vangstmogelijkheden 2020

Op 30 juni 2020 is Verordening (EU) 2020/900 gepubliceerd over de wijzigingen van de Verordening vangstmogelijkheden in de Oostzee (2019/1838) en de vangstmogelijkheden in Uniewateren en niet Uniewateren (2020/123).

Naast een aantal technische aanpassingen en aanpassingen van vangstmogelijkheden betreft de belangrijkste wijzigingen de maatregelen voor het herstel van kabeljauw in de Noordzee. Deze maatregelen komen er op neer dat voor bepaalde vistuigen (bodemtrawls, zegens en beuglijnen) in het daarvoor opgenomen gebied bepaalde criteria gelden om daar te mogen vissen. Dit komt erop neer dat uitsluitend in het gebied gevist mag worden met een vistuig waarbij er voldoende selectiviteit aanwezig is waardoor de vangst van kabeljauw wordt verminderd c.q. vermeden.  

De herstelmaatregelen voor kabeljauw treden vanaf 15 augustus 2020 in werking, terwijl de overige aanpassingen vanaf 1 juli of al vanaf 1 januari dit jaar van kracht zijn.

Vangstmogelijkheden 2020

De diepzeeverordening wordt niet jaarlijks, maar tweejaarlijks vastgesteld.

Visverboden bij overschrijden visquotum

EU-lidstaten mogen niet meer vissen op een soort vis dan het visquotum bepaalt. Gebeurt dit toch in bepaalde gebieden dan mogen vissers er niet meer op deze soort vis vissen. Dit moet voorkomen dat deze soort vis uitsterft.

Voor Nederland gaat het om de volgende gebieden en soorten vis: