Vogelgriep vastgesteld op eendenbedrijf in Lunteren

In Lunteren (provincie Gelderland) is op een eendenbedrijf vogelgriep H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 3.000 eenden op het besmette bedrijf door de NVWA geruimd.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 8 andere bedrijven met pluimvee, waaronder een broederij. De bedrijven worden met uitzondering van de broederij uit voorzorg geruimd om verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen. Deze bedrijven liggen in pluimveedicht gebied. Wanneer er niet preventief geruimd wordt, kan de besmetting zich in dit gebied snel naar omliggende bedrijven verspreiden. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op de 7 bedrijven in de 1 kilometer zone die preventief geruimd worden, zijn in totaal circa 145.370 dieren. Deze aantallen zijn gebaseerd op registratiesystemen. Definitieve aantallen kunnen in de praktijk afwijken.

Binnen de 3 kilometerzone liggen 32 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Een deel van de bedrijven in de 3 kilometerzone wordt al gemonitord na de besmetting in Barneveld van 15 april 2022.

In de 10 kilometerzone liggen nog 254 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een groot deel van deze bedrijven ligt in de zone waar eerder een vervoersverbod voor is afgekondigd, na de besmettingen in Lunteren en Barneveld.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Sinds de besmetting van een pluimveebedrijf in Voorthuizen op 19 april 2022 geldt tevens een vervoersverbod voor risicovogels in regio 7, Gelderse Vallei Noord, (zie de RVO dierziektenviewer voor de betreffende regio) en daarnaast nog een vervoersverbod voor risicovogels voor regio 10, Gelderse Vallei Zuid, die al was ingesteld na de besmetting in Barneveld op 15 april 2022. Op het vervoersverbod voor risicovogels in regio 7 en regio 10 geldt, onder strikte voorwaarden, een uitzondering voor vervoer naar de slacht en het vervoer van eendagskuikens.

Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Advies Deskundigengroep Dierziekten

Met de besmetting van dit eendenbedrijf in Lunteren zijn er nu 6 besmettingen in deze regio in 2 weken tijd. Minister Staghouwer heeft de Deskundigengroep Dierziekten gevraagd de situatie te duiden en gevraagd of er extra maatregelen mogelijk zijn om verdere verspreiding van het virus te beperken.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Naar aanleiding van de besmettingen wordt de bezoekersregeling aangepast en worden extra vervoersbeperkingen opgelegd aan bedrijven met risicovogels in regio 10 en 7.

Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Lunteren wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gemeld.

Rectificatie 04-05-2022: In plaats van zeven bedrijven in de 1 kilometer zone, worden er vijf bedrijven in de 1 kilometerzone preventief geruimd.