Diversiteit en gelijke behandeling

Iedereen moet kunnen zijn wie die is. Zonder gedwongen gendernormen en zonder ongelijke behandeling.

Stereotypering vrouwen en mannen

In Nederland zijn er nog verwachtingen van mensen op basis van gendernormen. Dat zijn ideeën over hoe vrouwen en mannen zich moeten gedragen en eruit moeten zien. Dat kan nadelen hebben. Bijvoorbeeld als iemand zich daardoor niet goed kan ontwikkelen.

Het Rijk wil stereotypering voorkomen voor iedereen en moedigt gelijke behandeling aan. Zo worden tegelijk andere maatschappelijke problemen verkleind. Denk daarbij aan:

  • pesten;
  • ongelijke verdeling van zorg en werk tussen vrouwen en mannen;
  • geweld in afhankelijkheidsrelaties;
  • lhbti-fobie (lhbti zijn lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen).

Representatie vrouwen in de media

Traditionele en nieuwe media tonen een beperkt beeld van de samenleving. Er zijn minder vrouwen en mensen met een biculturele achtergrond te zien. Daarnaast worden zij vaak eenzijdig en op stereotyperende wijze laten zien. Daardoor blijven ook eenzijdige en stereotyperende ideeën over gender, culturele achtergrond, klasse en seksuele oriëntatie bestaan.

Voor de media geldt onverminderd de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. De overheid hoort daar niet zomaar in te grijpen. Bovendien zijn media zelf verantwoordelijk voor hun aanbod. Maar mediamakers zijn zich vaak niet bewust van de cijfers over representatie. Daarom laat de Rijksoverheid om de 2 jaar een onderzoek doen naar de zichtbaarheid van vrouwen op televisie. Hiermee wil het Rijk het besef vergroten over representatie en de (verschillende) manier waarop mannen en vrouwen in beeld worden gebracht.

Genderdiversiteit bij kinderen en jongeren

Jongeren hebben de neiging om stereotiepe keuzes te maken. Zo kiezen meisjes minder vaak voor een technische opleiding en jongens minder vaak voor de zorg. Hierdoor gaat bijvoorbeeld vrouwelijk talent verloren bij exacte studies. Om deze stereotypering te doorbreken steunt de Rijksoverheid de alliantie Werk.en.de Toekomst. Dat is een samenwerking van Atria, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), het Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT (VHTO) en Emancipator. 

Deze alliantie zet zich in voor:

  • het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt;
  • het verbeteren van de mogelijkheden om werk, leren en zorg met elkaar te combineren.