Bestuur van een waterschap

Een waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De dijkgraaf is de voorzitter en maakt deel uit van het dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur waterschap

Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.

Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast. Het controleert ook of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

De leden van het algemeen bestuur worden om de 4 jaar gekozen via de waterschapsverkiezingen. Het aantal bestuursleden is afhankelijk van de grootte van het waterschap. De provincie bepaalt dit aantal. De rechtspositie van een algemeen bestuurslid vindt u op de website Politiekeambtsdragers.nl.

Dagelijks bestuur waterschap

Het dagelijks bestuur van een waterschap bestaat uit de dijkgraaf en een aantal andere leden. Meestal ligt dit aantal rond de 5 personen. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van het waterschap. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

De leden van het dagelijks bestuur komen uit het algemeen bestuur. De rechtspositie van een dagelijks bestuurder vindt u op de website Politiekeambtsdragers.nl.

Dijkgraaf

De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap. De functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester in een gemeente. De dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur van het waterschap. Hij heeft daar ook geen stemrecht. In het dagelijks bestuur heeft de dijkgraaf wel zitting en stemrecht.

De regering benoemt een dijkgraaf voor een periode van 6 jaar.

De naam dijkgraaf komt uit het verleden. Het werd gebruikt bij waterschappen die dijkbeheer uitvoerden. Een andere gebruikte term is watergraaf. De rechtspositie van de dijkgraaf vindt u op de website Politiekeambtsdragers.nl.