Bijdragen en subsidies voor zorgopleidingen

Voor de toegankelijkheid van zorg is voldoende en goed opgeleid zorgpersoneel nodig. De Rijksoverheid zorgt daarom voor financiering van opleidingsplaatsen voor medische vervolgopleidingen in de zorg.

Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen

Een groot deel van de medische vervolgopleidingen wordt bekostigd via de beschikbaarheidbijdrage voor medische vervolgopleidingen op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert deze financiering uit.

Het toewijzen van opleidingsplaatsen die in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage gebeurt door:

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt jaarlijks opleidingsplaatsen beschikbaar die in aanmerking komen voor financiering via de beschikbaarheidbijdrage. De minister doet dat aan de hand van adviezen van het Capaciteitsorgaan.

Voor de verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen is er geen toewijzing van de opleidingsplaatsen. VWS adviseert de ziekenhuizen net zo veel opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen als dat het Capaciteitsorgaan adviseert dat er per ziekenhuis opgeleid moet worden.

Subsidie voor opleidingen publieke gezondheidszorg

Voor medische vervolgopleidingen in de publieke gezondheidszorg is financiering via een beschikbaarheidbijdrage niet mogelijk, maar gold de subsidieregeling Opleidingen publieke gezondheidszorg 2018 tot 1 januari 2019. Het gaat om opleidingen tot jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tbc-bestrijding en medisch milieukundige (1e en 2e fase). Sinds 2019 verloopt de financiering van deze opleidingen via een instellingssubsidie aan de stichting SBOH.

Subsidie voor opleidingen jeugd ggz-instelling

Verleent een ggz-instelling alleen zorg aan jongeren tot 18 jaar? Dan valt deze instelling onder de Jeugdwet. De ggz-instelling komt dan niet in aanmerking voor de beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen. Speciaal voor deze instellingen bestaat de subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2019. DUS-I voert deze subsidieregeling uit. Deze regeling geldt tot 1 januari 2023.

Jeugd ggz-instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor de opleiding tot:

  • gezondheidszorg psycholoog;
  • psychiater;
  • psychotherapeut;
  • klinisch psycholoog;
  • klinisch neuropsycholoog;
  • verpleegkundig specialist ggz.

Documenten