Geen loondispensatie, maar breed offensief

Het kabinetsplan om loondispensatie in de Participatiewet in te voeren gaat niet door. Inzet is verbetering en vereenvoudiging van de loonkostensubsidie en andere maatregelen om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Bij loondispensatie betaalt de werkgever minder loon en vult de overheid het salaris van de werknemer aan met een uitkering.

Waarom is afgezien van loondispensatie in de Participatiewet?

Bij de uitwerking van loondispensatie is gebleken dat iedereen zich ervoor wil inzetten om mensen met een beperking aan het werk te helpen. En dat zaken moeten worden verbeterd en vereenvoudigd, zodat werkgevers niet worden belemmerd bij het aannemen van mensen met een beperking. Maar er bleken veel zorgen te bestaan over de gevolgen van invoering van loondispensatie in de Participatiewet voor de mensen om wie het gaat. Er is geprobeerd om loondispensatie zo vorm te geven dat het voor de werknemers niet moeilijker zou worden. Dit bleek niet mogelijk. Daarom komen er nu andere maatregelen om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Dit is het breed offensief. 

Wat zijn de doelen van het breed offensief?

Doelen van de maatregelen uit het breed offensief zijn:

  • het eenvoudiger te maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen;
  • het aantrekkelijker te maken voor mensen met een beperking om (meer) te gaan werken, hetzij in regulier werk, hetzij in beschut werk;
  • het voor werkgevers en werkzoekenden met een beperking gemakkelijker te maken elkaar te vinden. 

Wat zijn de maatregelen uit het breed offensief?

In overleg met gemeenten, sociale partners, cliëntenorganisaties en het UWV worden voorstellen gemaakt om:

  • het instrument loonkostensubsidie in de Participatiewet te verbeteren en te vereenvoudigen;
  • werken met loonkostensubsidie lonend te maken voor mensen met een parttime baan;
  • een impuls te geven aan een goede matching tussen werknemers en werkgevers;
  • de regels voor de banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten te vereenvoudigen;
  • de Wajongregels te verbeteren;
  • beschut werk verder te stimuleren. 

Prinsjesdag: plannen kabinet voor 2020

Het kabinet maakt voor 2020-2021 in totaal 53 miljoen euro extra vrij om de arbeidsmarkt inclusiever te maken en mensen met een beperking te ondersteunen bij het vinden van een baan. Ook worden de regels rondom de Wajong per 1 januari 2020 eenvoudiger, zodat het voor Wajongers aantrekkelijker wordt om meer te gaan werken of onderwijs te volgen. Kijk voor de stand van zaken van het Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong op de site van de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat een deel van het voorstel in de eerste helft van 2020 ingaat.