Een breed offensief

Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft nog geen werk. En ongeveer 1 op de 10 werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Met het breed offensief wil het kabinet meer mensen met een handicap aan een baan helpen en aan het werk houden.

Meer mensen aan een baan helpen

Het breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Doelen van de maatregelen uit het breed offensief zijn:

  • makkelijker maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen;
  • mensen met een arbeidsbeperking voor langere tijd aan het werk te krijgen;
  • werk voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker maken (bijvoorbeeld door meer loon);
  • zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker vinden. 

Maatregelen uit het breed offensief

Het kabinet voorstellen gemaakt om de wet en regelgeving aan te passen en de uitvoering te verbeteren. In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel met daarin maatregelen om:

  • de loonkostensubsidie voor werkgevers makkelijker te krijgen;
  • hulp op maat aan te vragen voor de werknemer;
  • meer duidelijkheid over welke re-integratiemiddelen een werkgever kan krijgen en gebruiken;
  • mogelijk te maken dat het inkomen niet meer van de uitkering van de werknemer afgaat;
  • administratie bij ziekmeldingen voor werkgevers simpeler te maken;
  • een uitzondering te regelen op de sollicitatieplicht voor jongeren met een arbeidsbeperking.

De wet regelt dat alle gemeenten en UWV dezelfde lonen hebben bij uitkeringen.

Verandering Wet structuur uitvoeringsorganisatie en inkomen

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen verandert (Besluit SUWI). De verandering zorgt ervoor dat gemeenten en UWV beter en duidelijker samenwerken. Vanaf 1 januari 2021 stellen gemeenten en het UWV gezamenlijk een uitvoeringsplan op waarin zij vertellen hoe zij dit willen aanpakken. Er komt in elke regio 1 centraal aanspreekpunt voor werkgevers. Dit om werkgevers beter te helpen. Er zijn ook plannen om de regels voor de banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten simpeler te maken.

De Kamer heeft ook de wijziging van de Wajong aangenomen. De wijziging gaat vanaf 1 januari 2021 in.

Extra geld voor plannen breed offensief

Het kabinet heeft extra geld vrijgemaakt om mensen met een handicap aan een baan te helpen. Voor 2020-2021 is dit €53 miljoen. Voor de nieuwe vrijlatingsregeling in de bijstand is er structureel €40 miljoen vrijgemaakt.