Een breed offensief

Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft nog geen werk. En ongeveer 1 op de 12 werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Met het breed offensief heeft het kabinet maatregelen voorgesteld om meer mensen met een beperking aan een baan helpen en aan het werk houden.

Doelen van het breed offensief

Het breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Doelen van de maatregelen uit het breed offensief zijn:

  • het makkelijker maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen;
  • mensen met een arbeidsbeperking voor langere tijd aan het werk krijgen;
  • werk voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker maken (bijvoorbeeld door meer inkomen);
  • zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker vinden. 

Maatregelen uit het breed offensief

Het kabinet voorstellen gemaakt om de wet- en regelgeving aan te passen en de uitvoering te verbeteren. In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel met daarin maatregelen om:

  • de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet voor werkgevers makkelijker te krijgen;
  • hulp op maat aan te vragen voor de werknemer;
  • meer duidelijkheid over welke re-integratiemiddelen een werkgever kan krijgen en gebruiken;
  • mogelijk te maken dat het inkomen uit deeltijdwerk niet meer volledig af gaat van de bijstandsuitkering van de werknemer die werkt met loonkostensubsidie;
  • administratie bij ziekmeldingen voor werkgevers simpeler te maken. Deze maatregel is opgenomen in een ander wetsvoorstel, waarmee deze op 1 januari 2022 ingaat;
  • het voor jongeren met een arbeidsbeperking mogelijk te maken dat een aanvraag voor een bijstandsuitkering meteen wordt behandeld en dat zij arbeidsondersteuning krijgen.

De Tweede Kamer heeft besloten even te wachten met de behandeling van het wetsvoorstel.

Publiek servicepunt om meer mensen aan het werk te krijgen

In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. Via de regionale werkgeversservicepunten, in totaal 35 verspreid over het land, kunnen werkgevers en werkzoekenden elkaar snel vinden.  De servicepunten bieden werkgevers kandidaten aan en geven informatie en advies over beschikbare subsidies. Ze ondersteunen werkgevers ook met het passend maken van werk en het bieden van bijvoorbeeld jobcoaching.

Extra geld voor plannen breed offensief

Het kabinet heeft 53 miljoen euro vrijgemaakt voor de plannen Breed Offensief om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Voor de nieuwe vrijlatingsregeling in de bijstand is er structureel € 40 miljoen vrijgemaakt.