Sectorplannen wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Het kabinet wil extra banen en meer vaste aanstellingen aan universiteiten en universitair medische centra (umc’s). Dit staat in sectorplannen. Het kabinet stelt hiervoor structureel € 200 miljoen beschikbaar.

Scherpe keuzes in sectorplannen

De sectorplannen zorgen voor scherpe keuzes over taakverdeling en profilering tussen en van universiteiten. Soms is het slimmer dat enkele instellingen de nadruk leggen op kennis over bijvoorbeeld duurzame energie. En dat enkele andere instellingen zich richten op kennis over bijvoorbeeld gezondheid en omgeving.

Dit verhoogt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Ook komt er meer rust en ruimte voor docenten en onderzoekers.

Onderstaande video legt uit wat deze plannen zijn. En wat dit betekent voor docenten en onderzoekers aan universiteiten en umc’s.

*Lichte muziek* Beeldtekst: Honderden banen erbij bij Radboud en Wageningen Universiteit. Presentatrice: Misschien heb je deze kop wel voorbij zien komen. Die honderden banen komen niet zomaar uit de lucht vallen, want voor goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek is geld nodig. Dus heeft de minister besloten structureel 200 miljoen euro extra te gaan investeren in universiteiten en umc's. Via de Sectorplannen wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Ik leg je in deze video uit wat deze plannen zijn, en misschien wel belangrijker, wat ze voor jou als docent een onderzoeken kunnen betekenen. *Muziek* Beeldtekst: Explainer. Sectorplannen wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Presentatrice: 200 miljoen extra per jaar voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Met deze investering wil de minister dat de samenwerking tussen en binnen universiteiten wordt gestimuleerd. En dat er meer rust en ruimte ontstaat voor docenten en onderzoekers. Daarvoor creëren we meer banen en meer vaste contracten, dus kan de werkdruk worden verlaagd, komt er voor universiteiten en umc's meer ruimte voor het aantrekken, opleiden en behouden van wetenschappelijk talent en kunnen universiteiten hun krachten bundelen en daarnaast onderling profileren waarmee ze zich in het binnen- en buitenland kunnen onderscheiden. Maar eerst, wat zijn Sectorplannen wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en wie zijn erbij betrokken? *Muziek* Beeldtekst: Sectorplannen. Presentatrice: De vier wetenschapsdomeinen; bèta, techniek, sociale & geesteswetenschappen en medische & gezondheidswetenschappen hebben eigen sectorplannen gemaakt. In het sectorplan wordt aangegeven in welke specifieke thema's en aandachtspunten deze sector structureel wil investeren. Er zijn dus keuzes gemaakt over waar die investering het best tot z'n recht komt. *Muziek* Beeldtekst: Nationale Commissie Sectorplannen. Presentatrice: Het geld wordt natuurlijk zorgvuldig uitgegeven. De relevante stakeholders vanuit de universiteiten en de umc's hebben vanuit de domeinen plannen gemaakt. Deze zijn aangeboden aan de Nationale Commissie Sectorplannen. Zij hebben dan op hun beurt een advies uitgebracht over de plannen en de bijbehorende toekenning van middelen. De minister van OCW heeft op basis hiervan besloten te starten met de uitvoering van de sectorplannen. *Muziek* Beeldtekst: De praktijk. Presentatrice: Maar wat betekent dit voor jou op de werkvloer? Kort gezegd betekent dit dat er meer banen bijkomen en dat wetenschappelijk personeel sneller een vast contract kan krijgen. Dankzij het extra personeel wordt de werkdruk verlaagd en de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs verhoogd. En dat is natuurlijk goed voor iedereen. *Muziek* Beeldtekst: Conclusie. Presentatrice: Dus met de sectorplannen investeert het kabinet 200 miljoen per jaar structureel in de versterking van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Dat stimuleert samenwerking en zorgt voor gezamenlijke, scherpe keuzes over de specialisaties van individuele universiteiten en umc's en geeft de mogelijkheid nieuwe en vaste banen te creëren. Dat zorgt uiteindelijk voor rust en ruimte voor docenten en onderzoekers. Ben je nieuwsgierig naar de sectorplannen? Kijk dan op nlsectorplannen.nl. Bedankt voor het kijken en bekijk ook eens de andere video's van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tot ziens. *Muziek* Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschijnt in beeld. Beeldtekst: Geproduceerd door de Rijksoverheid. *Muziek eindigt*

Thema’s sectorplannen

In de sectorplannen staat beschreven op welke thema’s de sectoren zich richten:

Sectorplannen techniek

Deze plannen richten zich op grote maatschappelijke uitdagingen zoals:

 • energie en duurzaamheid;
 • landbouw, water en voedsel.

Verder staan sleuteltechnologieën centraal.

Sectorplannen bètawetenschappen

Hierbij zijn de verbindende thema’s:

 • klimaat;
 • energie;
 • gezondheid;
 • biodiversiteit.

Sectorplan van de medische & gezondheidswetenschappen

In dit plan gaat het om de thema’s:

 • preventie, om te zorgen dat mensen langer gezond leven;
 • innovatie door datagebruik in de gezondheidszorg;
 • de keten van fundamenteel onderzoek naar concrete toepassingen. 

Sectorplannen sociale & geesteswetenschappen

Deze plannen versterken de samenwerking in een interdisciplinair programma rond:

 • welvaart;
 • het betrekken van mensen bij maatschappelijke activiteiten of besluitvorming;
 • burgerschap in een digitale wereld: hoe mensen zich gedragen en communiceren in een online omgeving.

Verder zetten de sociale wetenschappen in op 5 speerpunten in interdisciplinair onderzoek, waaronder:

 • het bevorderen van de weerbaarheid van jongeren;
 • de menselijke factor in nieuwe technologieën;
 • maatschappelijke ongelijkheid;
 • maatschappelijke transitie en gedragsverandering;
 • inzicht krijgen in hoe psychische aandoeningen het beste kunnen worden behandeld.

De geesteswetenschappen kiezen voor het versterken van de basis van het onderzoek. En onderwijs in de moderne vreemde talen en het Nederlands.

Sectorplannen: bottom-up

De sectoren hebben de plannen zelf opgesteld (bèta, techniek, medische & gezondheidswetenschappen, sociale & geesteswetenschappen). Ook zijn zij zelf verantwoordelijk voor de opbouw van hun bestedingsplannen.

Monitoring en evaluatie sectorplannen

Voor ieder sectorplan wordt een monitoringscommissie samengesteld. De monitoringscommissies voeren na 3 jaar (in 2026) een tussenevaluatie uit. In 2029 (na 6 jaar) volgt de eindevaluatie. De monitoringscommissies adviseren de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Bij een positief besluit van de minister van OCW zullen de middelen structureel worden toegekend aan de instellingen.